JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2011 rd

JsUB 8/2011 rd - RP 99/2011 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av viltförvaltningslagen och av 74 § i jaktlagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 1 november 2011 en proposition med förslag till lagar om ändring av viltförvaltningslagen och av 74 § i jaktlagen (RP 99/2011 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Rami Sampalahti, jord- och skogsbruksministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • justitieministeriet
 • Finlands viltcentral
 • Finlands Jägarförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att viltförvaltningslagen kompletteras med en bestämmelse om att jord- och skogsbruksministeriet fastställer arvodena till ordförandena, vice ordförandena och medlemmarna i styrelsen för Finlands viltcentral och i de råd som finns i anslutning till Finlands viltcentral samt grunderna för ersättningen för deras kostnader. Till viltförvaltningslagen fogas även bestämmelser om tillsättande av ställföreträdare för direktören vid Finlands viltcentral och för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter. Dessutom bemyndigas jord- och skogsbruksministeriet att utse revisorerna för Finlands viltcentral. I jaktlagen ändras en hänvisningsbestämmelse. Ändringarna är av teknisk natur.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Utskottet framhöll i sitt betänkande om en proposition med förslag till viltförvaltningslag, lag om ändring av jaktlagen, lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift och lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (JsUB 23/2010 rdRP 237/2010 rd) att jämfört med de tillgängliga anslagen är resultatet av jaktvårdsföreningarnas frivilliga arbete imponerande. I enlighet med uttalandet i det betänkandet kräver utskottet också nu att en större del av de influtna medlen från jaktvårdsavgifterna anvisas för jaktvårdsföreningarnas utgifter.

Sammantaget sett anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande ändringsförslag.

Detaljmotivering

8 a §. Ställföreträdare för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter.

Enligt paragrafen utser chefen för offentliga förvaltningsuppgifter själv sina ställföreträdare. I synnerhet som Finlands viltcentral är en aktör utanför myndighetsmaskineriet som har hand om offentliga förvaltningsuppdrag föreslår utskottet att paragrafen ändras så att ställföreträdarna utses av jord- och skogsbruksministeriet på framställning av chefen för offentliga förvaltningsuppgifter.

Dessutom föreslår utskottet för tydlighetens skull ett nytt 2 mom. om behörighetsvillkor för ställföreträdarna.

27 §. Arbetsordning.

Utskottet föreslår att 2 mom. förtydligas även med beaktande av de föreslagna ändringarna i 8 a §.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 2 utan ändringar,

godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 8 a och 27 § med följande ändringar.

8 a §

Ställföreträdare för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet utser på framställning av chefen för offentliga förvaltningsuppgifter ställföreträdare för denne.

Till ställföreträdare kan utses personer som uppfyller behörighetsvillkoren i 6 § 4 mom. för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter (Nytt 2 mom.)

27 §

Arbetsordning

(1 mom. som i RP)

I Finlands viltcentrals arbetsordning bestäms det om

(1—4 punkten som i RP)

5) andra ställföreträdare än (utesl.) ställföreträdaren för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter,

6) förfarandet vid sammankallande av regionmöten och de regionala viltvårdsrådens, riksviltvårdsrådets och styrelsens möten och om mötesförfaranden samt om andra behövliga frågor som gäller dessa organ, och

(7 punkten som 8 punkten i RP)

(8 punkten utesl.)

(3 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdande

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 23 november 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jari Leppä /cent
 • ers. Satu Haapanen /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Pirkko Mattila /saf
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Katja Taimela /sd
 • Reijo Tossavainen /saf
 • Tytti Tuppurainen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Carl Selenius

​​​​