KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2008 rd

KoUB 13/2008 rd - RP 148/2008 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, av 4 § i lagen om sjömanspensioner och av sjöarbetstidslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 oktober 2008 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, av 4 § i lagen om sjömanspensioner och av sjöarbetstidslagen (RP 148/2008 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

sjöfartsråd Aila Salminen, kommunikationsministeriet

budgetråd Esko Tainio, finansministeriet

jurist Tapani Kajamaa, Sjöfartsverket

logistikchef Raija Viljanen, Försörjningsberedskapscentralen

regeringsledamot Mats Perämaa, avdelningschef Linnea Johansson och tekniske inspektören Göran Holmberg, Ålands Landskapsregering

ledande expert Raimo Mansukoski, Finlands Näringsliv

ombudsman Leif Wikström, Finlands Maskinbefälsförbund rf

ordförande Simo Zitting, Finlands Sjömans-Union rf

direktör Mika Nykänen, Rederierna i Finland rf

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ändras. Samtidigt föreslås det också ändringar i lagen om sjömanspensioner och sjöarbetstidslagen.

Lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport föreslås bli ändrad så att det förfarande som iakttas i fråga om begränsat skattskyldiga sjömän och som innebär att källskatt och arbetsgivares socialskyddsavgift återbetalas i form av stöd också ska gälla passagerarfartyg i utrikes sjöfart.

Dessutom ska stödet gälla lastfartyg som går i sådan inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens, och som är besiktade för åtminstone Östersjötrafik och har en bruttodräktighet på minst 500. Detsamma gäller bogserbåtar och skjutbogserare med en bruttodräktighet på minst 300.

Samtidigt föreslås lagen om sjömanspensioner bli ändrad så att den också ska tillämpas på arbetstagare som arbetar på stödberättigade fartyg i inrikes sjöfart.

Också i sjöarbetstidslagen föreslås ändringar. Till vissa delar ska arbetsgivarens rätt att få ersättning för resekostnader av statliga medel utvidgas till att omfatta kostnader för resor i samband med avlösning av besättning.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2009 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet efter det att kommissionen har godkänt stödet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 24 oktober 2008

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /sv
 • Markku Pakkanen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • ers. Sari Palm /kd

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker