KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2012 rd

KoUB 15/2012 rd - RP 70/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 5 september 2012 regeringens proposition om godkännande av avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 70/2012 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

trafikråd Risto Murto, kommunikationsministeriet

överinspektör Markus Ukkola, arbets- och näringsministeriet

biträdande direktör Seppo Reimavuo, Konkurrensverket

enhetschef Jarkko Toivola, Trafikverket

verkställande direktör Tero Vauraste, Arctia Shipping Ab

verkställande direktör Olof Widén, Rederierna i Finland

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • Suomen erikoisalusten työnantajaliitto ry
 • Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten.

Genom avtalet förbinder sig Finland och Sverige att ytterligare fördjupa samarbetet vid planering och organisering av service till vintersjöfarten för fartyg som anlöper hamnar på avtalsparternas områden. Syftet är att förbättra tillgången på isbrytare, förkorta väntetiderna och minska kostnaderna och optimera användningen av den nuvarande isbrytarflottan.

Enligt avtalet förbinder sig avtalsparterna att i sin besittning ha isbrytare med erfaret och väl utbildat befäl för service till vintersjöfarten på båda avtalsparternas vattenområden. Avtalet möjliggör ett bättre samarbete vid hanteringen av isbrytarresurser.Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att parterna har meddelat varandra att de har uppfyllt de krav som deras författning ställer för att avtalet ska träda i kraft.I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet, vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker avtalet och lagförslaget, men med följande kommentarer.

Rent principiellt anser utskottet att det fördjupade isbrytningssamarbetet mellan Finland och Sverige är utmärkt och värt att stödja. Våra länder har haft ett fungerande isbrytningssamarbete redan i tiotals år. Samarbete har företrädesvis bedrivits i Bottniska viken men under svåra isvintrar även i hela Östersjön för att assistera fartyg destinerade till Finland och Sverige. Huvudregeln har varit att respektive land assisterar fartyg som anlöper och lämnar landets egna hamnar.

Avtalet öppnar för möjligheten att utveckla och intensifiera samarbetet vid planering och organisering av isbrytningen och därmed effektivisera isbrytarservicen särskilt under svåra isvintrar. Tanken är att avtalet ska generera fördelar exempelvis i fråga om tillgången till tjänster, väntetider och andra servicenivåmål samt kostnader. Ambitionen är också att den nuvarande isbrytningskapaciteten ska bli optimalt utnyttjad. Utan samarbete skulle båda parter enligt uppgift vara tvungna att bl.a. skaffa sig full isbrytningskapacitet för besvärliga isvintrar. Avtalet rapporteras vara helt förenligt med upphandlings- och konkurrenslagstiftningen.

Utskottet vill påpeka hur viktig servicen till vintersjöfarten är för bl.a. det finska näringslivets konkurrenskraft. Farlederna måste absolut kunna trafikeras smidigt året om inte minst med tanke på exporttransporter. Utskottet poängterar helt generellt betydelsen av att förutsättningarna för fungerande isbrytning säkerställs och framför allt att verksamheten organiseras kostnadseffektivt när sjötrafiken ökar.

Finland behöver definitivt ha tillräckligt med egna isbrytare och egen kompetens bl.a. för att försörjningsberedskapen ska vara tryggad. Det är av största vikt att de finländska anställda och det avancerade kunnandet inom isbrytning stannar kvar i Finland, menar utskottet. Därför gäller det att utnyttja den finländska isbrytningskapaciteten optimalt och regelbundet låt vara att vi har ett utmärkt samarbete med Sverige. Som utskottet ser det måste våra finländska isbrytare operera tillräckligt många dagar per år för att alla anställda ska kunna upprätthålla och bygga på sina högkvalificerade kunskaper. Avtalstilllämpningen och organiseringen av isbrytningen måste därför bedömas utifrån ett totalekonomiskt perspektiv med hänsyn tagen inte bara till priset på tjänsterna och uppnådda besparingar utan framför allt till de ovannämnda konsekvenserna av upphandlingen av isbrytningstjänster. Också för att isbrytningstjänsterna ska kunna utföras effektivt och de för Finlands utrikeshandel vitala transporterna därmed kunna ske är det angeläget att kunnandet finns kvar hos oss.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner avtalet och

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 25 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Arto Satonen /saml
 • vordf. Osmo Kokko /saf
 • medl. Thomas Blomqvist /sv
 • Ari Jalonen /saf
 • Kalle Jokinen /saml
 • Jukka Kopra /saml
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /saml
 • Eila Tiainen /vänst
 • Ari Torniainen /cent
 • Reijo Tossavainen /saf
 • Mirja Vehkaperä /cent

Sekreterare var

utskottsråd Juha Perttula

​​​​