KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2007 rd

KoUB 16/2007 rd - RP 100/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 oktober 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen (RP 100/2007 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utåtande (GrUU 19/2007 rd) i ärendet, som återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Kirsi Miettinen, kommunikationsministeriet

biträdande direktör Merja Saari, Kommunikationsverket

chef Martti Soramäki, Rundradion

biträdande jurist Kalle Hynönen, SWelcom Oy

verkställande direktör Jyrki Ojala, Kabeltelevisionsförbundet rf

jurist Tiina Hallberg, Finlands Fastighetsförbund

direktör Jorma Miettinen, Television Förbundet i Finland

direktör Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto

juridisk chef Riikka Tähtivuori, FiCom

biträdande direktör Tuomas Talonpoika, Gramex ry

direktör Arto Tamminen, Kopiosto ry

projektdirektör Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)

chefen för juridiska ärenden Martti Kivistö, Teosto ry

Skriftligt utlåtande har lämnats av

 • undervisningsministeriet
 • MTV3 Oy.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna av kommunikationsmarknadslagen om skyldigheten för teleföretag som tillhandahåller nättjänster i kabeltelevisionsnät att i nätet distribuera vissa radio- och televisionsprogramutbud jämte special- och tilläggstjänster i anknytning till dem. Propositionen grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

I propositionen begränsas den nuvarande distributionsskyldigheten så att avgiftsbelagda televisionsprogramutbud inte längre omfattas av skyldigheten. Skyldigheten avses gälla Rundradion Ab:s televisions- och radioprogramutbud samt kommersiella riksomfattande televisions- och radioprogramutbud som fritt kan tas emot. I fråga om de senare föreslås dock att lagbestämmelsen utfärdas för viss tid så att den tillämpas fram till den 31 augusti 2010. Vid behov kan frågan till vissa delar omprövas senast när tidsfristen löper ut.

De nuvarande bestämmelserna upphör att gälla den 31 december 2007. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och annan utredning finner utskottet att propositionen är behövlig samt föreslår att lagförslagen godkänns med följande anmärkningar.

Distributionsskyldigheten och egendomsskyddet

Grundlagsutskottet ser i sitt utlåtande inga hinder för den föreslagna lagändringen med hänsyn till egendomsskyddet. Grundlagsutskottet anser inte heller att en slopad distributionsskyldighet för kommersiella programutbud är något problem. Vidare påpekar utskottet att förslaget att ompröva frågan om distributionsskyldigheten senast den 31 augusti 2010 harmonierar väl med skyldigheten att värna yttrandefriheten.

Upphovsrättsliga frågor

Utskottet framhåller att propositionen inte ingriper i upphovsrättslagstiftningen, som är förknippad med betydande intressekonflikter. I propositionen behandlas bara program som omfattas av distributionsskyldigheten, vilket i sin tur har betydelse för vilka progran som enligt upphovsrättslagen () omfattas av upphovsrättsliga ersättningar.

Kommunikationsministeriet har konstaterat att man i propositionen försökt finna en balans mellan dessa intressen. Å ena sidan har man försökt begränsa lagregleringen på det sätt som upphovsrättsorganisationerna kräver och inom ramen för EG-bestämmelserna. Å andra sidan har man försökt se till de kommersiella aktörernas intressen genom att ge dem en tillräckligt lång övergångstid, inom vilken de bland annat kan ingå avtal om distribution. Dessutom har man konstaterat att det redan nu finns en hel del faktorer som inom en nära framtid kan komma att påverka hela systemet med distributionsskyldighet. Ministeriet anser därför att det är mycket viktigt att grundligt pröva hela saken på nytt på det sätt som föreslås i propositionen.

Utskottet anser med stöd av den utredning som inkommit att de förslagna lagändringarna är motiverade.

Den fortsatta behandlingen

Enligt utskottets uppfattning är det positivt att man, enligt vad som framgår av propositionen och uppgifter från kommunikationsministeriet, på det sätt som direktivet kräver kommer att följa distributionsskyldighetens verkningar. Då är det extra viktigt att alla aktörer behandlas lika, att distributionsskyldigheten i direktivet om samhällsomfattande tjänster (2002/22/EG) fullföljs och att upphovsrättsfrågorna uppmärksammas. Utskottet betonar att det samtidigt måste klarläggas om skyldigheten att distribuera programutbud förverkligas i överensstämmelse med artikel 31 i direktivet om samhällsomfattande tjänster och om parterna har kunnat komma överens om de upphovsrättsliga frågorna. Samtidigt måste man utvärdera behovet att reglera de upphovsrättsliga frågorna på lagnivå.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 4 december 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Reijo Paajanen /saml
 • Markku Pakkanen /cent
 • Tero Rönni /sd (delvis)
 • Pertti Salovaara /cent
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • ers. Sari Palm /kd

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker

​​​​