KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2006 rd

KoUB 18/2006 rd - RP 96/2006 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 87 § i vägtrafiklagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 september 2006 en proposition med förslag till lag om temporär ändring av 87 § i vägtrafiklagen (RP 96/2006 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

statssekreterare Perttu Puro, överdirektör Harri Cavén ja biträdande avdelningschef Reino Lampinen, kommunikationsministeriet

enhetschef Hannu Pellikka, Fordonsförvaltningscentralen

logistikchef Markku Maukonen, Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Finlands Näringsliv.

PROPOSITIONEN

I vägtrafiklagen föreslås temporärt en ny bestämmelse om att lastbilar, släpvagnar och växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer som är över 22,00 meter långa får används på väg efter den 31 december 2006, om lastutrymmet har minskats på insidan så att dess inre bredd är högst 2,51 meter. Rätten att använda fordon och lastutrymmen med bredd som har minskats på insidan gäller i tre år.

Bestämmelser om hur lastutrymmets bredd rent tekniskt ska minskas från insidan och om godkännande av minskningen och om märkning av ett fordon med minskad bredd utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2007 och gälla till utgången av 2009.

Efter detta datum tillämpas bestämmelserna i den förordning som utfärdats 1997, vilket betyder att fordonskombinationer med en längd över 22,00 meter och en bredd över 2,55 meter inte får användas på väg.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget med följande anmärkningar.

Utan den föreslagna temporära lagändringen måste lastbilar, släpvagnar och växelflak som nämns i propositionen antingen minskas på bredden till 2,55 meter, förkortas för att kunna användas i högst 22,00 meter långa kombinationer, säljas till tredjeländer eller tas ur trafik. I motiveringen framhålls att bara ett fåtal transportföretagare har vidtagit åtgärder för göra sin materiel kompatibel med gällande förordning. Det har lett till att verkstadskapaciteten i Finland inte räcker till för att minska bredden på fordon och släpvagnar till 2,55 meter före utgången av 2006. Utskottet påpekar därför att den föreslagna ändringen är nödvändig för att störningar i transportbranschen ska kunna undvikas.

Regeringen föreslår att flis- eller torvfordon, fordon för djurtransport och fordon för transport av råvirke kan beviljas fordonsspecifika och till ett geografiskt område bundna undantag som gäller längst ett år i sänder. Utskottet uppmärksammar att 2,60 meter breda flisfordon med en invändig bredd under 2,51 meter inte under en övergångsperiod av tre år behöver tillstånd till undantag. De ska ansöka om tillstånd till undantag först senare för 2010 och 2011.

För fordon som minskats invändigt med stöd av den aktuella temporära bestämmelsen bestäms en förhöjd åtgärdsavgift för tillstånd till undantag. Åtgärdsavgiften kommer att höjas till 340 euro för fordon som tagits i bruk före den 1 augusti 1997, dvs. innan ändringen i förordningen om användning av fordon på väg trädde i kraft (två gånger den normala avgiften för tillstånd till undantag) samt till 1 000 euro för fordon som tagits i bruk efter att förordningen trädde i kraft (ca sex gånger den normala avgiften för tillstånd till undantag). Höjningen genomförs genom en ändring av kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgifter.

I propositionens motivering påpekas att trafikföretagarna trots alla försök att avvärja rykten också efter 1997 har tagit i bruk 2,60 meter breda fordon för användning i fordonskombinationer med en längd över 22,00 meter. Enligt utredning till utskottet har transportbranschen från myndighetshåll fått motstridiga signaler som inte varit helt entydiga på den punkten att EU inte kommer att bevilja övergångstider. Också de som använder transporttjänster har enligt sakkunniga som utskottet hört krävt att trafikföretagarna använder fordon med bredare lastutrymme. Utskottet anser situationen mycket beklaglig och påpekar att den föreslagna lagändringen leder till att man genom temporära åtgärder säkerställer att anskaffad materiel kan användas och bearbetas så att den under en övergångstid fås att motsvara bestämmelserna med beaktande samtidigt av de företagares konkurrensläge som redan gjort behövliga ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 20 oktober 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Laukkanen /cent
 • vordf. Matti Kangas /vänst
 • medl. Leena Harkimo /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Eero Reijonen /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /saf
 • ers. Reijo Paajanen /saml
 • Lyly Rajala /saml

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker