KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2006 rd

KoUB 22/2006 rd - RP 225/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 89 § i fordonslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 oktober 2006 en proposition med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 89 § i fordonslagen (RP 225/2006 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Jorma Hörkkö, kommunikationsministeriet

PROPOSITIONEN

I lagarna görs de ändringar som Europaparlamentets och rådets nya rättsakter om kör- och vilotider, tillsynen av dem och användningen av färdskrivare förutsätter. Ändringarna gäller hänvisningar till nämnda rättsakter och bemyndiganden att föreskriva om nationella undantag.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 17 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Laukkanen /cent
 • vordf. Matti Kangas /vänst
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Leena Harkimo /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Pertti Salovaara /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker

​​​​