KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 23/2006 rd

KoUB 23/2006 rd - RP 179/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 oktober 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (RP 179/2006 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

kommunikationsråd Antti Kohtala, kommunikationsministeriet

konsultativ jurist Pertti Suortti ja överingenjör Pekka Koskenheimo, Kommunikationsverket

jurist Pauliina Sipilä, gruppchef för planeringen av radionät Matti Jokisalo ja expert på radiofrekvenser Pekka Kemppinen, Digita Ab

juridisk chef Riikka Tähtivuori, FiCom

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • justitieministeriet
 • försvarsministeriet
 • Luftfartsverket
 • Rundradion
 • Elisa Oyj
 • SWelcom Oy
 • TeliaSonera Oyj
 • Finnet-förbundet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar ändras i fråga om nätverksutrustningar och kommunikationsnät. Ändringarna föranleds av en ändring av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet.

Samtidigt görs även andra ändringar i lagen. I bestämmelserna om radiotillstånd införs lindringar som förutsätts av konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser. Identifiering och lokalisering av koncessionsberoende radiosändare som används utan tillstånd underlättas så att Kommunikationsverket ges rätt att använda identifieringsuppgifter även för detta användningsändamål. Fördelningen av behörighet mellan Statsrådet och Kommunikationsverket gällande användningen av radiofrekvenser ändras. De centrala användargrupperna av radiofrekvenser åläggs att förbereda sig för undantagsförhållanden. Dessutom föreslås vissa mindre ändringar av teknisk natur.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft i enlighet med direktivet så att lagarna har utfärdats senast den 20 januari 2007 och bestämmelserna om elektromagnetisk kompatibilitet träder i kraft den 20 juli 2007. Meningen är att de övriga ändringarna träder i kraft så snart som möjligt efter att lagarna utfärdats.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslaget med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Detaljmotivering

Ingress.

Utöver de paragrafer som i propositionen föreslås bli ändrade föreslår utskottet att 21 a § 2 mom., 21 b § och 21 c § ändras och att en ny övergångsbestämmelse införs.

6 §. Användning av radiofrekvenser.

I paragrafen ändras bestämmelserna om hur behörigheten i fråga om användningen av radiofrekvenser fördelas mellan statsrådet, kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket. Enligt det föreslagna nya 5 mom. ska kommunikationsministeriet besluta om det är Kommunikationsverket eller statsrådet som ska avgöra enskilda fall som har betydelsefulla följder. Enligt 10 § i lagen om statsrådet (175/2003) avgör statsrådet på framställning av statsministern vilket ministerium som är behörigt att behandla ett visst ärende. I 14 § föreskrivs att ärenden som ankommer på ett ministerium i enskilda fall kan överföras till allmänt sammanträde, om de anses vara så vittsyftande eller principiellt viktiga att de ska avgöras vid allmänt sammanträde. Beslutet om överföring fattas vid allmänt sammanträde på framställning av statsministern eller ministern i fråga.

På grund av dessa bestämmelser anser utskottet inte att det är befogat att kommunikationsministeriet avgör om ärendet ska överföras till statsrådet. Därför föreslår utskottet att paragrafen ska föreskriva att användningsplanen för frekvensområdet i enskilda fall med betydelsefulla följder fastställs i den i 2 mom. avsedda användningsplan för frekvensområdena som statsrådet fastställer.

Utskottet har omformulerat momentet på motsvarande sätt.

21 a §. Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiosändare.

Efter att propositionen beretts har EG-kommissionens kommitté för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom teleområdet behandlat den juridiska tolkningen av hur EMC-direktivet och direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (1999/5/EG) sinsemellan ska tillämpas. Enligt denna tolkning kan förfarandena för att påvisa elektromagnetisk kompatibilitet enligt EMC-direktivet inte tillämpas på radioutrustning och teleterminalutrustning, för EMC-direktivet tillämpas inte på sådan utrustning. I stället kan förfarandena enligt direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning tillämpas. I fråga om detta skiljer sig det nya EMC-direktivet från det föregående EMC-direktivet (89/336/EEG) som ska upphävas och som tillät att elektromagnetisk kompatibilitet för radioutrustning och teleterminalutrustning påvisas enligt ett alternativt förfarande.

På grund av denna färska tolkning som behandlats av kommittén måste propositionen ändras så att möjligheten att tillämpa ett alternativt förfarande för att påvisa elektromagnetisk kompatibilitet för radioutrustning och teleterminalutrustning enligt EMC-direktivet och elsäkerhetslagen utesluts i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar. Förfarandet kan alltså bara användas för att påvisa att nätverksutrustningar stämmer överens med kraven.

Därför föreslår utskottet att 21 a § 2 mom. i den gällande lagen ändras så att den passus stryks som föreskriver att överensstämmelse som avser radiosändarens elektromagnetiska kompatibilitet kan påvisas också genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten.

Utskottet har omformulerat momentet på motsvarande sätt.

21 b §. Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiomottagare.

På grund av den färska tolkning som behandlats av kommittén föreslår utskottet att 21 b § i den gällande lagen ändras så att den passus stryks som föreskriver att överensstämmelse som avser radiomottagarens elektromagnetiska kompatibilitet kan påvisas också genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten. Utskottet har omformulerat paragrafen på motsvarande sätt.

21 c §. Säkerställande av överensstämmelse i fråga om teleterminalutrustning.

På grund av den färska tolkning som behandlats av kommittén föreslår utskottet att 21 c § i den gällande lagen ändras så att den passus stryks som föreskriver att överensstämmelse som avser teleterminalutrustningens elektromagnetiska kompatibilitet kan påvisas också genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten. Utskottet har omformulerat paragrafen på motsvarande sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse.

Utskottet föreslår att lagen kompletteras med en övergångsbestämmelse om nätverksutrustning vars elektromagnetiska kompatibilitet har säkerställts i enlighet med det gamla EMC-direktivet. Denna övergångsbestämmelse verkställer artikel 15 i EMC-direktivet i fråga om nätverksutrustning. Utskottet har fogat ett 2 mom. om detta till ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslaget godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001)

6 § 2 mom., 7 § 1 mom., 8 § 3 mom., 10 § 4 mom. 2 punkten, 19 § 5 mom., 21 § 1 mom. 3 b punkten, 21 a § 2 mom., 21 b §, 21 c §, 21 d §, 22 § 2 mom., 24 § 1 mom. 4 punkten, 30 § 1 mom., 31 § 4 mom. och 39 § 1 mom.,

av dem 6 § 2 mom., 8 § 3 mom., 21 § 1 mom. 3 b punkten, 21 a § 2 mom., 21 b §, 21 c §, 21 d §, 24 § 1 mom. 4 punkten och 31 § 4 mom. (utesl.) sådana de lyder i lag 46/2005, 19 § 5 mom. och 22 § 2 mom. sådana de lyder i lag 399/2003 samt 39 § 1 mom. delvis ändrat i sistnämnda lag och nämnda lag 46/2005, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagar 399/2003 och 46/2005, en ny 3 d-punkt, till 6 § sådan den lyder delvis i sistnämnda lagar, ett nytt 5 mom., till 7 §, sådan den delvis lyder i sistnämnda lagar, ett nytt 7 mom., till 10 § 4 mom. en ny 2 a-punkt och till paragrafen, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 399/2003, ett nytt 8 mom., till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och nämnda lag 46/2005, en ny 4 a-punkt och ett nytt 2 mom., till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 46/2005, nya 7 och 8 mom., till lagen en ny 21 e §, till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 399/2003 och 46/2005, ett nytt 3 mom., till 40 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 43 a, 43 b § och övergångsbestämmelsen som följer:

4 §

(Som i RP)

6 §

Användning av radiofrekvenser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommunikationsverket skall vid beredning av de i 1 mom. avsedda föreskrifterna samarbeta med kommunikationsministeriet. Om (utesl.) föreskriften för användningen av ett enskilt frekvensområde kan ha betydelsefulla följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, (utesl.) fastställs den ifrågavarande användningsplanen för frekvensområdet i den i 2 mom. avsedda användningsplanen för frekvensområdena.

7, 8, 10, 12, 15, 19 och 21 §

(Som i RP)

21 a § (Ny)

Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiosändare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om tillverkaren av en radiosändare inte har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten eller har tillämpat dem endast delvis, skall radiosändarens överensstämmelse med kraven påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 3 eller 4 punkten. (Utesl.)

21 b § (Ny)

Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiomottagare

Att en radiomottagare och mottagarenheterna i en radioanläggning stämmer överens med kraven skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten. (Utesl.) Överensstämmelse i fråga om radiomottagare som avser mottagande av enbart televisions- eller radioprogram skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1 eller 3 b-punkten.

21 c § (Ny)

Säkerställande av överensstämmelse i fråga om teleterminalutrustning

Att teleterminalutrustning stämmer överens med kraven skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten. (Utesl.)

21 d, 21 e, 22, 24, 30 och 31 §

(Som i RP)

5 kap.

Särskilda bestämmelser

39, 40, 43 a och 43 b §

(Som i RP)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

(1 mom. som i RP)

Nätverksutrustning vars överensstämmelse med kraven har påvisats enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft får importeras till Finland i försäljnings- eller överlåtelsesyfte och får saluföras, säljas och överlåtas i Finland fram till den 20 juli 2009. (Nytt)

_______________

Helsingfors den 21 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Laukkanen /cent
 • vordf. Matti Kangas /vänst
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Leena Harkimo /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Eero Reijonen /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • ers. Lyly Rajala /saml

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker

​​​​