KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 23/2009 rd

KoUB 23/2009 rd - RP 208/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar i anslutning till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen samt till lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 oktober 2009 en proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar i anslutning till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen samt till lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter (RP 208/2009 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Hannu Pennanen, kommunikationsministeriet

budgetråd Esko Tainio, finansministeriet

biträdande direktör Matti Eronen, Sjöfartsverket

chefsjurist Seppo Kaasinen, Vägförvaltningen

enhetschef Matti Luopa, Fordonsförvaltningscentralen

chef för juridiska ärenden Petteri Nissilä, Finavia Luftfartsverket

biträdande direktör Susanna Metsälampi, Luftfartsförvaltningen

jurist Laura Kuistio, Banförvaltningscentralen

Skriftligt utlåtande har lämnats av

 • Järnvägsverket.

PROPOSITIONEN

Vid kommunikationsministeriet har man utarbetat ett förslag till en övergripande ämbetsverksreform inom trafikförvaltningen, som ska genomföras från ingången av 2010. Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningens centralförvaltning och de av Sjöfartsverkets funktioner som inte överförs till Trafiksäkerhetsverket eller till det nya produktionsbolaget för sjöfarten ska slås samman och bilda Trafikverket. Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktion, myndighetsuppgifterna inom styrning av fartygstrafiken och lotsning, fartygsregisterföringen, Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket och Fordonsförvaltningscentralen ska slås samman och bilda Trafiksäkerhetsverket. Samtidigt har man utarbetat förslag till en reform av statens regionförvaltning och till bolagisering av Luftfartsverket och Rederiverket.

Propositionen innehåller förslag till ändring av 53 lagar, där namnen på de nuvarande trafikleds- och säkerhetsverken inom trafikförvaltningen ändras så att de motsvarar antingen de nya ämbetsverk som ska bildas eller de nya myndigheterna enligt reformen av regionförvaltningen, så att ämbetsverkens behörighet blir tydligare. I lagförslagen ingår också ändringar som följer av bolagiseringen av de ovannämnda affärsverken. Propositionen innehåller dessutom ett förslag till ny lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötrans-porter.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslagen med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Propositionen hör framför allt samman med ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen, som ska genomföras vid ingången av 2010. Ämbetsverkens namn ska ändras i lagstiftningen inom kommunikationsministeriets ansvarsområde så att de stämmer överens med reformen. Dessutom genomförs vissa ändringar som beror på bolagiseringen av Luftfartsverket och Rederiverket. Utskottet anser att de ovannämnda förslagen och den föreslagna nya lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter är behövliga och motiverade.

Lagförslag 40 om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler överlappar till vissa delar propositionen om att ändra lagstiftningen om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter (RP 161/2009 rd), som anknyter till regionförvaltningsreformen och samtidigt behandlas av förvaltningsutskottet. Propositionerna har behandlats samordnat i utskotten.

Detaljmotivering

2. Lag om ändring av vägtrafiklagen

69 §. Övningsbanor.

Utskottet föreslår att de två första meningarna stryks i 2 mom., eftersom de redan ingår i gällande 69 § 1 mom.

18. Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

11 §. Behörighet för VTS-operatörer och arbetsplatsutbildning.

De uppgifter som Sjöfartsverket nu har enligt lagen om fartygstrafikservice (623/2005) delas upp mellan Trafikverket (VTS-myndigheten) och Trafiksäkerhetsverket. Enligt utredning finns det skäl att precisera den föreslagna bestämmelsen så att Trafiksäkerhetsverket och VTS-myndigheten sinsemellan byter vissa uppgifter. Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att det uttryckligen är VTS-myndigheten som ska ha en arbetsplatsutbildningsplan.

25 §. Godkännande av utbildningsprogram.

Enligt utredning finns det skäl att precisera arbetsfördelningen mellan VTS-myndigheten och Trafiksäkerhetsverket så att de sinsemellan byter vissa uppgifter. Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att det uttryckligen är VTS-myndigheten som ska ha ett utbildningsprogram för uppgifter inom fartygstrafikservice.

22. Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

3 §. Tillståndsmyndigheter.

I och med projektet för att reformera regionförvaltningen kommer närings-, trafik- och miljöcentralerna att ta över vissa uppgifter som länsstyrelserna har haft. Statens ämbetsverk på Åland kommer att ta över vissa uppgifter som har handhafts av länsstyrelsen på Åland. Utskottet föreslår ett tillägg om att det i landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland som beviljar gemenskapstillstånd, förartillstånd, inrikes trafiktillstånd och tillstånd för trafiktraktor.

26. Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

10 §. Utbildningscentrum.

Enligt utredning finns det i 10 § en felaktig hänvisning till närings-, trafik- och miljöcentralen. Utskottet föreslår att den ändras till Trafiksäkerhetsverket.

52. Lag om ändring av 20 och 46 § i lagen om transport av djur

46 §. Sökande av ändring.

Enligt utredning finns det i 46 § en felaktig hänvisning till närings-, trafik- och miljöcentralen. Utskottet föreslår att den ändras till regionförvaltningsverket. Dessutom ska lagförslagets ingress korrigeras så att den blir lagtekniskt korrekt i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

54. Lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

2 §. Skyldighet att lämna uppgifter.

Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att språkdräkten blir korrekt i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

3 §. Ikraftträdandebestämmelsen.

Utskottet föreslår att paragrafnumreringen ändras i den finska versionen så att ikraftträdandebestämmelsen får paragrafnumret 4. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

Förslag till beslut

Kommunikationsutskottet föreslår

att lagförslag 1, 3—17, 19—21, 23—25, 27—51 och 53 godkänns utan ändringar och

att lagförslag 2, 18, 22, 26, 52 och 54 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

2.

Lag

om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 39 § 1 mom., 49 § 3 mom. 1 och 4 punkten, 50 § 3 mom., 51 § 1 och 3 mom., 53 §, 66 § 2 mom., 69 § 2 mom., 82 d §, 87 § 4 och 5 mom., 97 §, 106 a och 106 b §,

av dem 49 § 3 mom. 1 och 4 punkten sådana de lyder i lag 523/2009, 50 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1010/2002, 53 § sådan den lyder i lag 343/2006, 66 § 2 mom. och 69 § 2 mom. sådana de lyder i lag 367/2002, 82 d och 97 § sådan den lyder i lag 989/1992, 87 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1091/2002, 106 a § sådan den lyder i lag 1242/1997 och 106 b § sådan den lyder i lag 1594/1995, som följer:

39, 49—51, 53 och 66 §

(Som i RP)

69 §

Övningsbanor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Utesl.) Kommunikationsministeriet beslutar vilka orter som ska ha övningsbanor och utfärdar närmare bestämmelser om banornas dimensioner, konstruktion och utrustning samt om godkännande av dem. Övningsbanorna godkänns av Trafiksäkerhetsverket.

82 d, 87, 97, 106 a och 106 b §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

18.

Lag

om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 augusti 2005 om fartygstrafikservice (623/2005) 2 § 4 punkten, 11 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 15 § 1 mom., i 15 § 2 mom. det inledande stycket, 15 § 4 mom., 25 §, 26 § 1 mom., 27 §, 28 § 2 och 3 mom. och 31 § som följer:

(Som i RP)

11 §

Behörighet för VTS-operatörer och arbetsplatsutbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. som i RP)

VTS-myndigheten ska ha en arbetsplatsutbildningsplan som ska innehålla en beskrivning av den utbildningshelhet som ges samt definitioner på de kunskaper och färdigheter ämnesområdesvis som förutsätts hos en person som genomgått en utbildningsperiod med godkänt resultat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12, 13 och 15 §

(Som i RP)

25 §

Godkännande av utbildningsprogram

VTS-myndigheten ska ha ett utbildningsprogram för uppgifter inom fartygstrafikservicen. Ett utbildningsprogram ska omfatta åtminstone fartygstrafikservicens grunder, kommunikation, de bestämmelser och föreskrifter som ska tillämpas i uppgifterna samt hantering av undantagssituationer.

26—28 och 31 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

22.

Lag

om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om kommersiell godstransport (693/2006) 3 §, 8 § 1 mom. 2 punkten, 11 § 1 mom. och i 11 § 2 mom. det inledande stycket, 12 §, 15 § 1 mom., 17, 21 §, 22 § 1 och 3 mom., 27 § och 31 § 1 mom.,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1231/2006, som följer:

3 §

Tillståndsmyndigheter

Gemenskapstillstånd, förartillstånd, inrikes trafiktillstånd och tillstånd för trafiktraktor beviljas av den behöriga närings-, trafik och miljöcentralen, i landskapet Åland dock av Statens ämbetsverk på Åland.

(2 mom. som i RP)

8, 11, 12, 15, 17, 21, 22, 27 och 31 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

26.

Lag

om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 7 § 1 mom., 10 § 1 mom., 12 § 2 mom., 13 § 1 och 3 mom., 15 § 2 och 5 mom., 20 § 5 mom., 23 §, 24 § 3 mom., 26 § 2 och 3 mom. samt 27 § som följer:

7 §

(Som i RP)

10 §

Utbildningscentrum

Som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens kan godkännas en utbildningsanordnare som har av undervisningsministeriet med stöd av 8 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) eller med stöd av 4 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) beviljat tillstånd att ordna yrkesutbildning eller av Trafiksäkerhetsverket beviljat tillstånd att hålla bilskola och meddela förarundervisning för erhållande av körrätt för lastbil eller buss eller fordonskombinationer av dessa. Ett utbildningscentrum som har godkänts för utbildning för grundläggande yrkeskompetens har också rätt att ordna fortbildning, om Trafiksäkerhetsverket har godkänt det utbildningsprogram som används för fortbildningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12, 13, 15, 20, 23, 24, 26 och 27 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

52.

Lag

om ändring av 20 och 46 § i lagen om transport av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2006 om transport av djur (1429/2006) 20 och 46 § som följer:

20 §

(Som i RP)

46 §

Sökande av ändring

Beslut som Livsmedelssäkerhetsverket, Trafiksäkerhetsverket, regionförvaltningsverket, kommunalveterinären, besiktningsveterinären, gränsveterinären eller polisen har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). På sökande av ändring i en avgift som avses i 44 § i denna lag tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

54.

Lag

om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

(Som i RP)

2 §

Skyldighet att lämna uppgifter

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

3 §

(Som i RP)

4 §

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte paragrafnumret i den svenska texten.)

_______________

Helsingfors den 20 november 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Kalle Jokinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Markku Pakkanen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Juha Perttula