KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2004 rd

KoUB 24/2004 rd - RP 235/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och 9 § i bränsleavgiftslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 16 november 2004 en proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och 9 § i bränsleavgiftslagen (RP 235/2004 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

trafikråd Kari Saari, kommunikationsministeriet

utvecklingschef Markus Pyykkönen, social- och hälsovårdsministeriet

enhetschef Anna Malkamäki, Fordonsförvaltningscentralen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • finansministeriet.

PROPOSITIONEN

Förfarandet för nationellt typgodkännande och EG-typgodkännande för traktorer förtydligas. Dessutom föreslås Fordonsförvaltningscentralen bli EG-typgodkännandemyndighet i stället för social- och hälsovårdsministeriet. Dessutom föreslås smärre ändringar som gäller tekniska tjänster och registrering av fordon bli införda i fordonslagen. Samtidigt föreslås en lagteknisk ändring bränsleavgiftslagen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig information finner utskottet förslaget nödvändigt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Utskottet har uppmärksamgjorts på en del traktorolyckor där barn har varit inblandade. Olyckorna kunde vara färre om traktorerna hade barnsitsar, har det sagts. Förordningen om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (1251/2002) kräver i dagsläget inget passagerarsäte i förarhytten eftersom passagerarsäten inte är obligatoriska i traktorer. Om traktorer frivilligt är utrustade med passagerarplatser regleras användningen och säkerheten i 40 § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992). Enligt paragrafen får förutom föraren högst två personer transporteras med traktor och motorredskap, om det har ordnats fasta, säkra sitsar för dem enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (76/763/EEG), nedan traktordirektivet. Personerna får inte störa sikten eller på något annat sätt störa framförandet av fordonet.

Redan med de gällande bestämmelserna är det tillåtet att ha passagerarsäten i traktorer, påpekar utskottet. Minimikraven när det gäller säkerhet för passagerarsäten ingår i traktordirektivet. Passagerarsätena är i första hand avsedda för vuxna, för medhjälpare, och de är ofta hopfällbara. Enligt uppgifter till utskottet går det att med vissa metoder fästat barnsäten på dessa tillåtna passagerarsäten.

Enligt direktivet om bilbälten i fordon (2003/20/EG) och direktivet om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (2000/3/EG), som reglerar bestämmelserna om barnskydd, behöver säkerhetsanordningen inte alltid vara en barnbilstol, utan den kan också beroende på hur stort barnet är vara ett babyskydd, en barnbilstol, en bälteskudde eller någon annan kombination av bälten eller flexibla delar med ett bälteslås, justeringsanordning, fästen och i vissa fall en kompletterande stol och/eller ett kroppsskydd som kan förankras i ett motorfordon. Enligt direktivet om bilbälten i fordon (2003/20/EG) är det tillåtet att ett barn som är minst 135 centimeter långt sitter fastspänt med ett bilbälte för vuxna utan barnskydd.

Utskottet påpekar att det redan nu går att förbättra barns säkerhet i traktorer med ett flertal säkerhetsanordningar. Med hjälp av upplysningskampanjer och andra åtgärder bör man eftersträva större säkerhet för barn och främja användning av säkerhetsanordningar i traktorer när barn transporteras.

Detaljmotivering

14 §. Traktor.

I 5 mom. ingår ett normgivningsbemyndigande som gäller typgodkännande av anordningar som nämns i 5 kap. Därför föreslår utskottet att momentet flyttas över till 40 § i 5 kap., där det ingår närmare bestämmelser om typgodkännande. Utskottet har formulerat om lagförslaget i enlighet med detta.

40 §. Närmare bestämmelser om nationellt typgodkännande.

Utskottet föreslår ovan att 14 § 5 mom. flyttas och blir 1 mom. Dessutom föreslår utskottet att paragrafrubriken ändras till en allmän rubrik, "Närmare bestämmelser om typgodkännande". Normgivningsbemyndigandet bör dessutom formuleras om till att gälla bemyndigande att utfärda närmare bestämmelser än i lag. Utskottet har formulerat om lagförslaget. Med hänvisning till motiven till momentet och uppgifter från kommunikationsministeriet bör normgivningsbemyndigandet bara gälla EG-typgodkännande. Utskottet föreslår att bemyndigandet begränsas i enlighet med detta.

Till följd av ändringen blir nuvarande 1 mom. 2 mom. Utskottet har formulerat om förslaget i enlighet med detta.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslag 2 godkänns utan ändringar och

att lagförslag 1 godkänns enligt propositionen men 14 och 40 § med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag
14 §

Traktor

(1—4 mom. som i RP)

(5 mom. utesl.)

40 §

Närmare bestämmelser om (utesl.) typgodkännande (utesl.)

Närmare bestämmelser om EG-typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon utfärdas genom förordning av statsrådet. (Nytt)

(2 mom. som 1 mom. i RP)

_______________

Helsingfors den 7 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Laukkanen /cent
 • vordf. Matti Kangas /vänst
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Leena Harkimo /saml
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Eero Reijonen /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /saf
 • ers. Reijo Paajanen /saml
 • Lyly Rajala /saml

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker

​​​​