KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2010 rd

KoUB 24/2010 rd - RP 312/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Sverige om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 december 2010 en proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Sverige om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 312/2010 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Maija Ahokas, kommunikationsministeriet

avdelningsstabsofficer Ahti Kurvinen, försvarsministeriet

överstelöjtnant, biträdande avdelningschef Kimmo Hyvärinen, Flygstaben

direktör för internationella ärenden Heikki Jaakkola, Finavia Oyj

jurist Päivi Jämsä, Trafiksäkerhetsverket

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • inrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna.

Det avtal som förhandlingarna har gällt omfattar flera delområden. Finland har en gång i tiden delegerat flygtrafikledningen i Kvarkenområdet i Bottniska viken till Sverige, och flygtrafikledningstjänsterna i området tillhandahålls av en leverantör som godkänts av de svenska myndigheterna. Detta arrangemang ska preciseras i avtalet, vilket är befogat också på grund av de åtgärder som genomförts i de bägge staterna i syfte att differentiera luftfartsmyndigheternas uppgifter. Genom avtalet önskar de bägge parterna vidare avtala om gemensamma förfaranden som gör det möjligt att reservera luftrum för Finlands och Sveriges gemensamma luftstridsövningar inom ett särskilt fastställt område. Avtalet beaktar särskilt skyldigheterna enligt EU-lagstiftningens bestämmelser om en flexibel användning av luftrummet och tillhandahållande av flygtrafiktjänster.

Ett ytterligare syfte med avtalet är att precisera myndigheternas inbördes fördelning av ansvar och skyldigheter. Rätten att ingå avtal har i avtalet delegerats till Trafiksäkerhetsverket och den civila luftfartsmyndigheten i Sverige. Dessa båda myndigheter har rätt att ingå avtal om tekniska detaljer som faller inom det område som regleras i avtalet mellan staterna och om närmare förfaranden då det gäller samarbete enligt detta. Vidare får Trafiksäkerhetsverket och den civila luftfartsmyndigheten i Sverige ge tjänsteleverantörer eller flygtrafikledningsenheter rätt att förhandla med varandra eller de militära myndigheterna för att ingå samarbetsavtal om operativa och tekniska detaljer som faller inom det område som regleras i avtalet, däribland förtaktisk och taktisk luftrumsplanering. Dessa samarbetsavtal ska godkännas av de civila luftfartsmyndigheterna.

Avtalet undertecknades i Stockholm i juni 2010. Det träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det sista meddelandet har mottagits om att de konstitutionella förfaranden som är nödvändiga för att avtalet ska träda i kraft har slutförts.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft samtidigt med avtalet vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av republikens president.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammanfattningsvis anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Enligt utredning har det myndighetssamarbete som avses i avtalet mellan Finland och Sverige långa anor. Finland delegerade ursprungligen flygtrafikledningen i Kvarken i Bottniska viken till Sverige och flygtrafikledningstjänsterna där tillhandahålls av en leverantör som godkänts av den svenska myndigheten.

I avtalet preciseras den nuvarande delegeringen av flygtrafiktjänster, bl.a. för att tillsynsmyndigheterna i båda länderna i samråd bättre ska kunna övervaka tjänsteleverantörer som har giltigt tillstånd i det ena landet men också erbjuder tjänster i luftrum som det andra landet svarar för. Utskottet har erfarit att ett samarbete enligt avtalet bidrar till flygsäkerheten, bl.a. därför att flygtrafiktjänsterna i det gränsområde som omfattas av delegeringen inte tillfälligt behöver flytta över från det ena landet till det andra.

Avtalet syftar också till att bl.a. införa ett gemensamt förfarande för det finska och svenska flygvapnet att reservera luftrum för gemensamma stridsövningar. Enligt utredning kommer samverkan mellan länderna att bli effektivare tack vare avtalet, likaså övningarna. Det blir lättare att organisera gemensamma övningar, bl.a. till följd av ett förenklat tillståndsförfarande. Flygverksamheten i Finland kommer enligt utredning ändå inte att öka kvantitativt i och med att avtalet sätts i kraft. De eventuella miljökonsekvenserna av övningarna minimeras genom noggrann planering. Flygningar på låg höjd i områden där det finns bosättning och som är viktiga för turismnäringen kommer att undvikas så långt det går.

Utskottet ser det som viktigt att främja samarbetet mellan Finland och Sverige inom flygtrafiktjänster och luftrumsplanering enligt avtalet.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner avtalet i propositionen och

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 27 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Leena Harkimo /saml
 • Kalle Jokinen /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Mats Nylund /sv
 • Markku Pakkanen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Juha Perttula