KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 26/2004 rd

KoUB 26/2004 rd - RP 75/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av radiolagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 5 maj 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av radiolagen (RP 75/2004 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande (GrUU 44/2004 rd) i ärendet. Utlåtandet ingår som bilaga till betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Riku Ahola, kommunikationsministeriet

chef för medie- och EU-utvecklingsgruppen Martti Soramäki, Rundradion

jurist Sanna Tuominen, Digita Ab

direktör Jouni Kämäräinen, Nokia Abp

utvecklingsdirektör Tapio Haapanen, TeliaSonera Abp

chef för juridiska ärenden Jukka Rahikkala, Finnet-förbundet rf

verkställande direktör Timo Savola, Förbundet för Radiorna i Finland FRF

direktör Satu Kangas, Mediernas Centralförbund

diplomingenjör Kalevi Teräsvuo

Dessutom har utskottet fått skriftligt utlåtande från

 • Elisa Communications.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att radiolagen ändras för att rätta till missförhållanden och brister som kommit fram vid tillämpningen av lagen. Dessutom föreslås mindre ändringar av förutsättningarna för att ändra tillståndsvillkoren och för att återkalla radiofrekvensreserveringar. Lagens rubrik ändras för att bättre motsvara lagens innehåll. Den nya rubriken är lag om radiofrekvenser och teleutrustningar.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är nödvändig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Detaljmotivering

8 §. Tillståndsvillkor.

Kommunikationsutskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande att 3 mom. preciseras avseende tillståndsvillkoren. Preciseringen bör ske genom att man uttryckligen nämner att användningen av radiofrekvenser kan behöva omorganiseras när nya aktörer etablerar sig inom branschen eller det sker motsvarande förändringar i betingelserna. Utskottet har formulerat om momentet i enlighet med detta.

Paragrafens tillämpningsområde framgår inte av propositionsmotiven och därför noterar utskottet kommunikationsministeriets meddelande att avsikten är att paragrafen tillämpas på mobilnätsoperatörernas frekvenser och därmed på teleoperatörernas verksamhet. Utskottet understryker därför att bestämmelsen om ändring av tillståndsvillkoren inte ska tillämpas på lokalradio eller annan radio. Utskottet betonar att det vid ändring av tillståndsvillkoren enligt lagstiftaren närmast är fråga om laglighetsprövning som emellertid också har drag av lämplighetsprövning.

12 §. Återkallande av radiotillstånd och radiofrekvensreservering.

Utskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande att paragrafen formuleras om i enlighet med 36 § om vite. Utskottet har formulerat om momentet i enlighet med detta.

15 §. Påvisande av behörighet.

Utskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande att 3 mom. kompletteras så att det sägs att Kommunikationsverket kan besluta att någon annan än en person i tjänste- eller anställningsförhållande till verket ska vara examensförrättare endast på ansökan av personen i fråga. Dessutom införs bestämmelser om att examensförrättarna ska ha den skicklighet och erfarenhet som uppgiften kräver.

Dessutom har kommunikationsministeriet påpekat för utskottet att förslaget inte innehåller bestämmelser om utläggning av avgifter, även om de som sköter förvaltningsuppgifter externt måste ges möjlighet att påföra och ta ut avgifter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Utskottet föreslår därför tillägg av en bestämmelse om avgiftsgrunderna till momentet.

Utskottet har ändrat momentet i enlighet med detta.

37 §. Radiokommunikationens konfidentiella natur.

Utskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande att det inledande stycket till 3 mom. preciseras så att det framgår att den verksamhet som nämns i de efterföljande punkterna inte anses vara konfidentiell radiokommunikation. Utskottet har ändrat momentet i enlighet med detta.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslaget godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av radiolagen

I enlighet med riksdagens beslut:

upphävs i radiolagen av den 16 november 2001 (1015/2001) 15 § 5 mom., varvid nuvarande 6 mom. blir 5 mom. och 24 § 1 mom. 3 punkten, varvid nuvarande 4 och 5 punkten blir 3 resp. 4 punkten,

ändras lagens rubrik, 1 § 3 punkten, 2 § 1 mom., 4 § 3 a punkten, rubriken för 5 §, 6 § 2 och 4 mom., 8 § 3 mom., 12 § 1 punkten, 15 § 3 mom., 18 §, rubriken för 3 kap., 19 § 3 och 4 mom., 20 § 1 mom., 21 §, 22 § 1 mom., 23 § 1 mom., 27 §, 28 § 2 och 3 mom., 29 §, rubriken för och 2 och 3 mom. i 32 §, 34 § 1 och 3 mom., 37 § 1 och 3 mom., 39 § 1 mom. 3 punkten, rubriken för 42 § och 42 §,

av dessa lagrum 1 § 3 punkten, 2 § 1 mom., 4 § 3 a punkten, rubriken för 5 §, 6 § 2 mom., 8 § 3 mom., rubriken för 3 kap., 19 § 3 och 4 mom., 20 § 1 mom., 21 §, 22 § 1 mom., 27 §, 28 § 2 och 3 mom., 29 §, rubriken för och 2 och 3 mom. i 32 § och 39 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 399/2003, samt

fogas till 7 § sådan denna lyder i lag 399/2003 ett nytt 6 mom., till lagen nya 21 a—d §, 31 § ett nytt 4 mom. och till 37 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 resp. 5 mom. som följer:

Lag

om radiofrekvenser och teleutrustningar

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1—5 §

(Som i RP)

2 kap.

Frekvensförvaltning

6 och 7 §

(Som i RP)

8 §

Tillståndsvillkor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Under radiotillståndets giltighetstid kan Kommunikationsverket ändra tillståndsvillkoren utan tillståndsinnehavarens samtycke, om det är nödvändigt då planerna för radiofrekvenser ändras eller på grundval av frekvensföreskrifter eller förpliktelser i internationella fördrag (utesl.), eller om det är motiverat för att förebygga eller avhjälpa störningar av radiokommunikationen. Tillståndsvillkoren kan också ändras om det är nödvändigt för att användningen av radiofrekvenserna behöver omorganiseras när de ekonomiska eller tekniska verksamhetsförutsättningarna för ett teleföretag på marknaden förändras, ett nytt teleföretag kommer in på marknaden eller det sker andra motsvarande förändringar av förhållandena på marknaden.

12 §

Återkallande av radiotillstånd och radiofrekvensreservering

Kommunikationsverket får helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller radiofrekvensreserveringar, om

1) innehavaren trots åtgärder enligt 36 § på ett med avseende på störningsfri radiokommunikation väsentligt sätt gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag eller de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av den eller gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot betalningsskyldigheten i anslutning till radiotillståndet eller radiofrekvensreserveringen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Påvisande av behörighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För erhållande av behörighetsbevis skall behörighetsexamen avläggas. Vid examen skall den som deltar i examen visa att han eller hon känner till reglerna, anvisningarna och anläggningarna inom det ifrågavarande slaget av radiokommunikation och har nödvändiga språkkunskaper. Kommunikationsverket beslutar om examensfordringarna och examensförrättarna. På ansökan kan en extern instans förordnas till examensförrättare. Examensförrättaren skall ha den skicklighet och erfarenhet som uppgiften kräver. I fråga om de allmänna grunderna för när examensrelaterade prestationer skall vara avgiftsbelagda och för avgifternas storlek gäller då i tillämpliga delar 4—7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Bestämmelser om avgifter för dessa prestationer kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet med iakttagande av 8 § 2 och 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

(Som i RP)

3 kap.

Utsläppande på marknaden av teleutrustningar

19—24 §

(Som i RP)

4 kap.

Styrning och övervakning

27—34 §

(Som i RP)

5 kap.

Särskilda bestämmelser

37 §

Radiokommunikationens konfidentiella natur

(1 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som konfidentiell radiokommunikation anses inte

1) originalutsändningar av televisions- och ljudradioprogram,

2) nödanrop,

3) radiokommunikation på allmän anropskanal,

4) radioamatörkommunikation,

5) kortvågsradiokommunikation på frekvensområdet 27 megahertz,

och inte annan sådan radiokommunikation som är avsedd att mottas allmänt.

(4 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 och 42 §

(Som i RP)

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

_______________

Helsingfors den 8 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Laukkanen /cent
 • vordf. Matti Kangas /vänst
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Leena Harkimo /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /saf
 • ers. Reijo Paajanen /saml
 • Lyly Rajala /saml

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker

​​​​