KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 27/2009 rd

KoUB 27/2009 rd - RP 252/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fordonslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 17 november 2009 en proposition med förslag till lag om ändring av fordonslagen (RP 252/2009 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

trafikråd, ledande sakkunnig Kari Saari, kommunikationsministeriet

enhetschef Simo Karppinen, Fordonsförvaltningscentralen

kommissarie  Jussi Päivänsalo, Rörliga polisen

servicechef Tapani Puisto, statens IT-servicecentral

teknisk direktör Hannu Pellikka, A-katsastus Oy

ordförande Simo Pyykkönen ja styrelseledamot Yrjö S. Kaasalainen, Finlands Automobil-Historiska Klubb

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Privata besiktningsställenas förbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att fordonslagen ändras så att registreringsanmälningar för fordon ska kunna göras i den elektroniska tjänst som Trafiksäkerhetsverket tillhandahåller. Närmare bestämmelser om vilka registreringsanmälningar den elektroniska ärendehanteringen gäller föreslås bli utfärdade genom förordning av statsrådet. I lagen beaktas också inrättandet av Trafiksäkerhetsverket. Även lagens straffbestämmelse föreslås bli ändrad för att genomföra vissa EG-förordningar och för att införa vissa andra smärre ändringar.

Lagen avses träda i kraft under våren 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Regeringen föreslår att fordonslagen ändras så att registeranmälningar ska kunna göras i Trafiksäkerhetsverkets e-tjänst. Utskottet välkomnar att trafikförvaltningen satsar på e-tjänster och på så sätt arbetar för informationssamhällsutvecklingen och underlättar medborgarnas konstakter med myndigheterna.

E-tjänster som ersätter traditionella personliga konstakter med myndigheterna kan bland annat medverka till större regional jämlikhet i och med att tjänsterna tillhandahålls mer heltäckande också i regioner utan lokalt tjänsteutbud. Avgiften för elektronisk registeranmälan ska vara ungefär hälften av den nuvarande avgiften för personlig registeranmälan. Utskottet stöder utan vidare propositionen och anser det viktigt att tjänsterna utvecklas och att tjänsterna inom trafikförvaltningen diversifieras i fortsättningen.

Genom ett flerårigt genomgripande projekt (Palko-projektet) har man arbetat med att utveckla arbetsprocesserna och ersätta informationssystemen med nya moderna system vid Fordonsförvaltningscentralen. Ursprungligen var det tänkt att elektronisk anmälan av påställning och avställning av fordon skulle genomföras inom ramen för projektet, men man avstod från e-tjänsterna för att med säkerhet kunna införa det nya fordonstrafikregistret. Vid behandlingen av en annan ändring av fordonslagen påpekade kommunikationsutskottet (KoUB 27/2006 rd) att det var en allvarlig brist att det inte går att tillhandahålla e-tjänster när Palko-systemet införs. Följaktligen föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna ett uttalande om att regeringen bör vidta åtgärder för att systemet ska kunna förbättras och så snart som möjligt kunna erbjuda elektroniska kontakter med myndigheterna.

Enligt information till utskottet ska den elektroniska anmälningstjänsten vara utlagd på Trafiksäkerhetsverkets webbplats. Också tjänsten Suomi.fi ska ha en länk dit. Kontakten börjar med att man identifierar sig via identifierings- och betaltjänsten (VETUMA). Genom den kan man identifiera sig och göra e-betalningar på alla anknutna tjänster.

Enligt propositionen ska den första fasen omfatta avställning och påställning av fordon plus beställning av nytt registreringsintyg om intyget har förkommits eller förstörts. Till en början kommer det bara att finnas e-tjänster som kräver anmälan av bara en person. I fortsättningen ska man arbeta fram lösningar på registeranmälningar som kräver signatur av två personer. När fordon bland annat byter ägare krävs det signatur av två personer. Det är synnerligen viktigt att så snabbt som möjligt försöka finna fungerande lösningar på de hinder som nu står i vägen för att tjänsten ska kunna förbättras.

Enligt uppgifter till utskottet kan polisen vid trafikövervakning mycket exakt kontrollera i fordonstrafikregistret om påställning eller avställning har anmälts för något fordon, vem som har gjort anmälan och när. Dessutom kan polisen via sms över myndighetsradion Virve kontrollera uppgifterna om fordonet.

Bestämmelserna överlappar delvis propositionen med förslag till lagstiftning om föreläggande av böter och ordningsbot och till vissa lagar som har samband med den (RP 94/2009 rd) som behandlas samtidigt i riksdagen, men blir klar först senare.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 27 november 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Kalle Jokinen /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Markku Pakkanen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • ers. Sari Palm /kd

Sekreterare var

utskottsråd Juha Perttula

​​​​