KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 27/2014 rd

KoUB 27/2014 rd - RP 273/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av den tvingande delen med undantag av bilaga 1 i den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dem som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av IMSBC-koden

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 december 2014 regeringens proposition om godkännande av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av den tvingande delen med undantag av bilaga 1 i den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dem som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av IMSBC-koden (RP 273/2014 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Veera Kojo, kommunikationsministeriet

specialsakkunnig Jyrki Vähätalo, Trafiksäkerhetsverket Trafi

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Rederierna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna de ändringar i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen) som antagits av Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté, den tvingande delen i den internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden), med undantag av bilaga 1 till koden samt förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dem som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av IMSBC-koden. Eftersom koden hör till området för den delade behörigheten, begärs riksdagens godkännande endast till den del som koden hör till Finlands behörighet.

IMSBC-koden som är en obligatorisk del av SOLAS-konventionen gjordes tvingande genom de ändringar som infördes i bilagan till konventionen. Koden innehåller bestämmelser om fartygstransporter av fast bulklast. Koden ersätter den tidigare koden för fast bulklast som hade karaktären av rekommendation, och den ska tillämpas på alla fasta bulklaster som transporteras på bulkfartyg med undantag av spannmål. Syftet med koden är att säkerställa säker stuvning och transport av fasta bulklaster. Bestämmelserna i koden gäller lämplig placering av lasten i fartyget för att förebygga skador på konstruktionen, fartygets stabilitet samt förebyggande av eventuella kemiska reaktioner.

Det föreslås att i lagen om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till SOLAS-konventionen och av IMSBC-koden också ska ingå bestämmelser som gäller tillämpningen av koden. Genom dessa materiella bestämmelser utsträcks bl.a. kodens tillämpningsområde också till fartyg som transporterar i IMSBC-koden avsedda fasta bulklaster i inrikes fart och Trafiksäkerhetsverket ges möjlighet att bevilja undantag från tillämpningen av koden i fråga om vissa fartyg.

Ändringarna i bilagan till SOLAS-konventionen och IMSBC-koden har trätt i kraft internationellt den 1 januari 2011 genom iakttagande av ett s.k. tyst förfarande för godkännande. Finland har meddelat Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare genom en not att ändringarna i bilagan till konventionen och koden kan träda i kraft för Finlands del först efter avgivandet av ett uttryckligt samtycke, när de nödvändiga nationella förfarandena för godkännande och sättande i kraft har genomförts. För Finlands del träder ändringarna i bilagan till konvention och koden i kraft när Finland har meddelat Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare om återtagande av noten.

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till SOLAS-konventionen och i den tvingande delen av IMSBC-koden och om tillämpningen av IMSBC-koden avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet samtidigt som ändringarna i bilagan till SOLAS-konventionen och IMSBC-koden träder i kraft för Finland.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ändringarna i en bilaga till den så kallade SOLAS-konventionen (FördrS 11/1981) till den del som de ingår i Finlands behörighet. Genom ändringarna blev IMSBC-koden (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) tvingande. Den innehåller regler för fasta bulklaster till sjöss.

IMSBC-koden tillämpas på alla fasta bulklaster som transporteras på bulkfartyg, utom på spannmål. Reglerna gäller lämplig placering av lasten för att förebygga skador på konstruktionen, fartygets stabilitet och åtgärder för att förebygga kemiska skador. Koden anger också hur laster ska hanteras under lastning, transport och lossning. Syftet är att garantera säker stuvning och transport av fasta bulklaster och att minimera transportriskerna.

I propositionen ingår ett förslag till ikraftsättandelag. Den utsträcker tillämpningsområdet till inrikesfart för att säkerställa att finländska transporter av fasta bulklaster är riskfria. Trafiksäkerhetsverket ska dock ha rätt att medge undantag från skyldigheten att tillämpa koden på fartyg i inrikesfart. Det ska vara tillåtet att medge undantag i enskilda fall, exempelvis om koden medför orimligt stora svårigheter eller kostnader i relation till att risken för miljöskador är liten. Undantag är också möjliga för fartyg med en bruttodräktighet under 500 ton, om det är onödigt eller orimligt att tillämpa koden. Enligt uppgifter till utskottet medför koden inte orimligt stor olägenhet eller börda för exempelvis finländska transporter av biologiska råvaror.

Enligt vad utskottet erfar tillämpas koden redan nu internationellt. Den har därför inte några större ekonomiska konsekvenser för sjöfartsnäringen eller transportkostnaderna. Det är bra att koden har positiva effekter för sjösäkerheten och att den förbättrar miljöskyddet inom sjöfarten i och med att risken för olyckor till sjöss minskar, framhåller utskottet.Enligt uppgifter till utskottet kan Trafiksäkerhetsverket klara av de nya uppgifterna (0,3 årsverken) med de nuvarande personella resurserna, om verksamheter omprioriteras och effektiviseras.

Sammantaget finner utskottet propositionen nödvändig och relevant. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner ändringarna i bilagan till den konvention som avses i propositionen,

godkänner den tvingande delen i den internationella koden till den konvention som avses i propositionen, med undantag av bilaga 1 till koden, till den del som koden hör till Finlands behörighet och

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 4 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kalle Jokinen /saml
 • vordf. Osmo Kokko /saf
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Markku Eestilä /saml
 • Ari Jalonen /saf
 • Jukka Kopra /saml
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /saml
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vänst
 • Ari Torniainen /cent
 • Reijo Tossavainen /saf
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Mirja Vehkaperä /cent

Sekreterare var

utskottsråd Juha Perttula

​​​​