KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2009 rd

KoUB 28/2009 rd - RP 254/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 november 2009 en proposition med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen (RP 254/2009 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Tuula Ikonen, kommunikationsministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Länsstyrelsen i Södra Finlands län
 • Länsstyrelsen i Västra Finlands län
 • Fordonsförvaltningscentralen
 • Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD)
 • Bussförbundet rf.

PROPOSITIONEN

Vid kommunikationsministeriet har man utarbetat ett förslag till en övergripande ämbetsverksreform inom trafikförvaltningen, som ska genomföras från ingången av 2010. I samband med denna ändring har man berett förslag till ändring av mer än 50 lagar, så att myndigheternas namn har ändrats att motsvara antingen de nya ämbetsverk som ska bildas eller de nya myndigheterna enligt projektet för att reformera regionförvaltningen. Bland dessa 50 lagar finns inget lagförslag för ändring av kollektivtrafiklagen.

Kollektivtrafiklagen föreslås bli ändrad så att de behöriga myndigheternas namn ändras så att de motsvarar de ändringar som föranleds av reformerna av förvaltningen. Fordonsförvaltningscentralens behörighet och uppgifter ska överföras till Trafiksäkerhetsverket. Länsstyrelsernas behörighet och uppgifter ska föras över till de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna i enlighet med projektet för att reformera regionförvaltningen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt.

Genom propositionen ändras namnen på ämbetsverken i den kollektivtrafiklag som träder i kraft den 3 december 2009 (    /    ) på det sätt som regionförvaltningsreformen kräver. Utskottet finner propositionen ändamålsenlig och motiverad och förordar lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 27 november 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Kalle Jokinen /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Markku Pakkanen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • ers. Sari Palm /kd

Sekreterare var

utskottsråd Juha Perttula

​​​​