KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2007 rd

KoUB 4/2007 rd - RP 36/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 juni 2007 en proposition om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen (RP 36/2007 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningssekreterare Maria Guseff, utrikesministeriet

lagstiftningssekreterare Veera Pedersen, justitieministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Finlands Rederiförening rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det protokoll om ändring av konventionen om internationella hydrografiska organisationen som upprättades i Monaco i april 2005 inklusive den konsoliderade konvention som ingår i protokollet. Samtidigt ändras organisationens finska namn till ”kansainvälinen merikartoitusjärjestö”. Det svenska namnet internationella hydrografiska organisationen ändras däremot inte. I namnet på den finska versionen av ändringsprotokollet används namnet kansainvälinen hydrografinen järjestö, det vill säga den form som användes i namnet på 1967 års konvention. I den konsoliderade versionen av konventionen används det förfinskade namnet kansainvälinen merikartoitusjärjestö i namnet på konventionen.

Internationella hydrografiska organisationen är en mellanstatlig rådgivande och teknisk organisation som grundades år 1921. Dess mål är att främja navigationssäkerheten och skyddet av den marina miljön.

På den internationella hydrografiska konferensen i april 2002 beslutade man att påbörja en revidering av konventionen om organisationen. Ändringsprotokollet inklusive den konsoliderade versionen av konventionen godkändes i april 2005. Konventionen har ändrats endast till nödvändiga delar. Syftet med revideringen är att modernisera och effektivisera organisationen samt att förnya dess förvaltning och beslutsförfarande.

Propositionen innehåller ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som ändringsprotokollet träder i kraft internationellt, vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president. Ändringsprotokollet träder i kraft internationellt tre månader efter att två tredjedelar av de avtalsslutande parterna har meddelat depositarien att de godkänner ändringsprotokollet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att riksdagen godkänner det protokoll om ändring av konventionen från den 3 maj 1967 om internationella hydrografiska organisationen som upprättades i Monaco den 14 april 2005 inklusive den konsoliderade version av konventionen om internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 14 september 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Mats Nylund /sv
 • Reijo Paajanen /saml
 • Markku Pakkanen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Raimo Vistbacka /saf

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker

​​​​