KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 5/2007 rd

KoUB 5/2007 rd - RP 72/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (RP 72/2007 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Mikael Nyberg, kommunikationsministeriet

PROPOSITIONEN

Det föreslås att 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att tillsynsavgiften för flygtrafiken sänks från 0,90 euro till 0,80 euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 11 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Reijo Paajanen /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Janne Seurujärvi /cent (delvis)
 • Ilkka Viljanen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker

​​​​