KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 6/2007 rd

KoUB 6/2007 rd - RP 49/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet samt av 3 och 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 12 september 2007 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet samt av 3 och 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond (RP 49/2007 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Maaret Suomi, kommunikationsministeriet

enhetschef Merja Saari, Kommunikationsverket

chef Martti Soramäki, Rundradion

direktör Jorma Miettinen, Television Förbundet i Finland

direktör Satu Kangas, Mediernas Centralförbund

juridisk chef Marko Lahtinen, FiCom

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om televisions- och radioverksamhet ändras. Företag och övriga sammanslutningar som utövar televisions- eller radioverksamhet med stöd av koncession som beviljats av statsrådet samt Rundradion Ab är enligt förslaget skyldiga att till Kommunikationsverket betala en årlig tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet till ett fast belopp. Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet ska motsvara de totalkostnader som Kommunikationsverket orsakas för skötseln av uppgifter som gäller utövare av televisions- och radioverksamhet.

Dessutom föreslås att det i lagen om statens televisions- och radiofond ska göras sådana ändringar av teknisk natur som föranleds av att koncessionsavgiften slopas.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslagen med följande anmärkningar.

I fortsättningen kommer de som driver radio- och TV-verksamhet allt mer att stå för totalkostnaderna för tillsynen över den egna branschen genom en avgift av skattenatur. Det är viktigt, menar utskottet, att tillsynen genom den nya avgiften håller en högre nivå, och vidare att den är till nytta för branschen och förebygger branschproblem. Det är också viktigt att man i framtiden beaktar branschaktörerna när man planerar tillsynsåtgärder.

Förslag till beslut

Kommunikationsutskottet föreslår därför

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 19 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Markku Pakkanen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Kaj Laine

​​​​