KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 6/2009 rd

KoUB 6/2009 rd - RP 31/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av järnvägslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 1 april 2009 en proposition med förslag till lag om ändring av järnvägslagen (RP 31/2009 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Hannu Pennanen, kommunikationsministeriet

chefsjurist Rami Metsäpelto, Banförvaltningscentralen

chefsjurist Henrika Räsänen, Järnvägsverket

chefsforskare Esko Värttiö, Centralen för undersökning av olyckor

Skriftligt utlåtande har lämnats av

 • VR-Group Ab.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att järnvägslagens bestämmelser om banavgift, avtal om användning av bannätet och besiktningssystemet för rullande materiel ska ändras. Dessutom föreslås att bestämmelser om användningstillstånd för byggtiden fogas till lagen. Bestämmelserna om banavgifter ska kompletteras genom att till lagen foga de bestämmelser som gäller verksamhetsstyrning genom kvalitetskrav på utförande i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg. Dessutom föreslås vissa preciserande bestämmelser.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2009.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget nödvändigt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 29 april 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Saara Karhu /sd
 • medl. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Reijo Paajanen /saml
 • Markku Pakkanen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • ers. Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Sari Palm /kd

Sekreterare var

utskottsråd Juha Perttula

​​​​