KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2006 rd

KuUB 11/2006 rd - RP 124/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 48 b och 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 september 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av 48 b och 48 f § i lagen om grundläggande utbildning (RP 124/2006 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

direktör Eeva-Riitta Pirhonen, undervisningsministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Vanda stad
 • Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om morgon- och eftermiddagsverksamhet i lagen om grundläggande utbildning. Om en kommun ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet ska denna verksamhet erbjudas eleverna i årskurs ett och två samt elever i andra årskurser som har intagits eller överförts till specialundervisning antingen 570 timmar eller alternativt 760 timmar under skolåret per barn som deltar i verksamheten. Enligt gällande lagstiftning ska verksamhet erbjudas 570 timmar. Statsandelen ska dock såsom för närvarande bestämmas enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Dessutom ska det föreskrivas om storleken på de månadsavgifter som tas ut för verksamheten.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2007 och avses bli behandlad i samband med den.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Lagförslagets syfte är att förbättra morgon- och eftermiddagsverksamhetens kvalitet samt barnens välfärd och jämlikhet. Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Lagförslaget stärker morgon- och eftermiddagsverksamhetens finansieringsgrund och ger kommunerna bättre möjligheter att ordna verksamheten utifrån de lokala behoven. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Lagstiftningen om morgon- och eftermiddagsverksamhet trädde i kraft den 1 augusti 2004. Morgon- och eftermiddagsverksamheten ska erbjuda barnen allsidiga möjligheter att delta i ledd och rekreerande verksamhet och möjliggöra vila i en lugn miljö, under tillsyn av en yrkeskunnig och för uppgiften lämplig person. Läsåret 2005—2006 ordnade 91 % av kommunerna morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning. Totalt deltog ca 42 200 skolelever i verksamheten. Den genomsnittliga verksamhetstiden var fem timmar om dagen, av vilket tre timmar har kunnat finansieras med statsandel. Månadsavgiften varierade mellan 0 och 160 euro.

Den högsta månadsavgiften för morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning förblir 60 euro för tre timmar per dag. Den högsta månadsavgiften för fyra timmar per dag är 80 euro. Utskottet anser att förslagen främjar jämlika möjligheter för barnen att delta i ledd verksamhet.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kulturutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 27 oktober 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kaarina Dromberg /saml
 • vordf. Säde Tahvanainen /sd
 • medl. Hanna-Leena Hemming /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila