KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2004 rd

KuUB 12/2004 rd - RP 173/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 22 september 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå (RP 173/2004 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Erkki Norbäck, undervisningsministeriet

direktör Matti Paloheimo, Statens filmgranskningsbyrå

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om Statens filmgranskningsbyrå ändras så att byråns direktion dras in och att direktionens uppgifter i huvudsak överförs på tjänstemannaledningen.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och inkommen utredning finner utskottet förslaget nödvändigt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget med följande anmärkningar.

Förslaget följer den allmänna linje som staten gått på de senaste åren, att ministerierna ska effektivisera resultatstyrningen av sina förvaltningsområden och ta fram nya instrument för ett resultatinriktat beslutsfattande. Också inom undervisningsministeriets förvaltningsområde har det på senare tid gjorts en del omställningar i den riktningen. Resultatstyrningen av ämbetsverken inom kultur och konst har setts över. Enligt utskottet är det positivt att undervisningsministeriet får en aktivare roll i den strategiska resultatstyrningen av ämbetsverken under ministeriet och att större avseende fästs vid de samhälleliga resultatmålen.

Enligt propositionen ska direktionen för Statens filmgranskingsbyrå dras in. Utskottet omfattar förslaget eftersom ansvarsfördelningen för resultatstyrning och resultatorienterad ledning förtydligas.

Enligt utskottet är det viktigt att den planerade delegationen inrättas. Med hjälp av en delegation kan viktiga kontakter med intressenterna inom filmgranskningsområdet upprätthållas. I sina diskussioner kan delegationen då beakta till exempel barnperspektivet, men också till exempel polisperspektivet. Utskottet påpekar att delegationen måste ha en personalrepresentant.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kulturutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 12 oktober 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kaarina Dromberg /saml
 • vordf. Säde Tahvanainen /sd
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​