KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2007 rd

KuUB 2/2007 rd - RP 66/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 14 § i arkivlagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 14 § i arkivlagen (RP 66/2007 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

högskoleråd Juhani Hakkarainen, undervisningsministeriet

konsultativ tjänsteman Riitta Nyrhilä, försvarsministeriet

chef för Krigsarkivet Jaana Kilkki, Krigsarkivet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att ur arkivlagen ska utgå en bestämmelse om att handlingar som hör till försvarsförvaltningen och som ska förvaras varaktigt inte överförs till arkivverket. Den föreslagna ändringen hänger samman med att Krigsarkivet avses bli anslutet till arkivverket från ingången av 2008. I lagen föreslås dessutom en teknisk ändring, som beror på att det i samband med riksdagen har inrättats ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kulturutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 11 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Raija Vahasalo /saml
 • medl. Timo Heinonen /saml
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Henna Virkkunen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​