KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2002 rd

KuUB 20/2002 rd - B 10/2002 rd

Granskad version 2.0

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2001

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 3 juni 2002 Riksdagsbibliotekets berättelse för 2001 (B 10/2002 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överbibliotekarie Tuula H. Laaksovirta, Riksdagsbiblioteket

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med stöd av berättelsen och erhållen utredning har utskottet kunnat konstatera att Riksdagsbiblioteket har skötts väl och ändamålsenligt under 2001.

Riksdagsbiblioteket har på ett berömvärt sätt utvecklat sina externa tjänster. Utskottet anser det viktigt att också satsa på utvecklingen av riksdagens interna bibliotekstjänster. Detta bör ske med beaktande av de särskilda krav på service som riksdagsarbetet ställer. I riksdagsarbetet behövs det ofta service också kvällstid. Riksdagsledamöternas arbete är av sådan natur att de skulle behöva individeuell undervisning i användningen t.ex. av bibliotekets databaser. Dessutom behövs det skräddarsydd service utifrån behov som dikteras av riksdagsledamotens utskottsarbete eller hans eller hennes övriga behov av information på olika områden. Handledningen måste vara tydlig och användarvänlig.

Förslag till beslut

Med stöd av det som anförs ovan föreslår kulturutskottet

att detta betänkande sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Helsingfors den 13 februari 2003

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Suvi Lindén /saml
 • vordf. Jukka Gustafsson /sd
 • medl. Tanja Karpela /cent
 • Jyrki Katainen /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Timo E. Korva /cent
 • Markku Markkula /saml
 • Margareta Pietikäinen /sv
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Lauri Oinonen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​