KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2007 rd

KuUB 4/2007 rd - RP 45/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av teater- och orkesterlagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 12 september 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av teater- och orkesterlagen (RP 45/2007 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Tuula Lybeck ja överinspektör Katri Santtila, undervisningsministeriet

lagstiftningsråd Pekka Pulkkinen, justitieministeriet

ombudsman Aila Sauramo, Suomen Sinfoniaorkesterit ry

verkställande direktör Matti A. Holopainen, Finlands Teatrar rf

Kristian Smeds, Smeds Ensemble

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Tampereen Teatteri
 • Informationscentret för Dans rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i teater- och orkesterlagen. I lagen tas in bestämmelser om syftet med den statsandel som beviljas för teater- och orkesterverksamhet. Dessutom ses villkoren för erhållande av statsandel för teatrar och orkestrar över.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar, men med följande anmärkningar.

Utskottet tycker det är bra att statsandelssystemet för teatrar och orkestrar görs tydligare. Statsandelsprocessen blir klarare och mer genomskinlig när procedurerna för statsandelsbedömningen skrivs in i lagen. Det leder till större likabehandling av aktörerna och bidrar till bättre kvalitet och större tillgänglighet till tjänster. Då man överväger om verksamheten behövs eller inte är det enligt utskottet viktigt att ta hänsyn till en regional balans och inte minst till konstnärliga aspekter.

Utskottet underskriver det regeringen säger i propositionen, nämligen att konsten har ett egenvärde och att verksamhet som teater- och orkesterlagen avser på grund av detta ska bedrivas utgående från konstnärliga utgångspunkter. Teater- och orkesterverksamheten är viktig för att stärka ett lands särpräglade nationella och regionala kultur samt för att stärka dess identitet. Talteatern har en stor kulturell betydelse men det har också dans- och tonkonsten när det gäller att sprida kännedom om finländsk och internationell konst, poängterar utskottet.

Enligt 2 § 4 punkten i lagförslaget är ett av villkoren för statsandel att det finns ekonomiska förutsättningar för teaterns eller orkesterns verksamhet men att teatern eller orkestern inte får drivas i syfte att uppnå ekonomisk vinst. Under sakkunnigutfrågningen uppmärksammades utskottet på ett problem som gäller i synnerhet Tampereen teatteri och som beror på bolagsordningen för det aktiebolag som driver teatern. Utskottet godkänner trots allt regeringens förslag, men hoppas på en lösning som gör att teatern fortsatt kan få statligt stöd för sin konstnärliga verksamhet.

Utskottet vill understryka att lagförslaget inte hindrar teatrarna och orkestrarna att bredda sitt finansieringsunderlag. Teatrarna och orkestrarna bör försöka driva en verksamhet som ekonomiskt sett är den mest fördelaktiga. Om en teater eller orkester som omfattas av statsandelssystemet eventuellt går med vinst under en räkenskapsperiod, ska överskottet användas till att fortsätta med och utveckla den konstnärliga verksamheten. Verksamheten bör såväl administrativt som ekonomiskt bygga på långsiktig planering.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kulturutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 16 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Raija Vahasalo /saml
 • vordf. Tuomo Hänninen /cent
 • medl. Claes Andersson /vänst
 • Timo Heinonen /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /saml (delvis)
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Tuomo Puumala /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Jutta Urpilainen /sd (delvis)
 • Henna Virkkunen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​