KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2001 rd

KuUB 7/2001 rd - RP 121/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 § lagen om förvaltningsnämnden för Sveaborg och 3 § lagen om museiverket

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 14 september 2001 en proposition med förslag till lagar om ändring av 3 § lagen om förvaltningsnämnden för Sveaborg och 3 § lagen om museiverket (RP 121/2001 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsrådet Erkki Norbäck, undervisningsministeriet

förvaltningsdirektör Heikki Halttunen, Museiverket

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om förvaltningsnämnden för Sveaborg och lagen om museiverket skall ändras.

De föreslagna ändringarna i lagen om förvaltningsnämnden för Sveaborg innebär att de hyror för bostadslägenheter och lokaler i förvaltningsnämndens besittning som skall prissättas på företagsekonomiska grunder med avvikelse från lagen om grunderna för avgifter till staten av kulturpolitiska skäl kan sänkas så, att de motsvarar rådande gängse prisnivå på ön. Ändringen tillåter att bostäder och lokaler i kulturhistoriskt värdefulla byggnader hyrs ut till utomstående utan att prissättning på företagsekonomiska grunder till alla delar följs när hyrorna bestäms.

Ändringarna i lagen om museiverket går ut på att avvikelse får göras från lagen om grunderna för avgifter till staten när entréavgifterna till museer och till utställningar och förevisningar som museerna ordnar bestäms, då detta är ändamålsenligt med tanke på undervisning eller vetenskapen eller annars med hänsyn till allmänt intresse. En annan ändring är att hyrorna för byggnader och andra lokaler i museiverkets besittning med avvikelse från lagen om grunderna för avgifter till staten av kulturpolitiska skäl får sänkas så att de motsvarar gängse prisnivå. Om det bör anses överensstämma med statens fördel får hyran också vara lägre än den gängse eller så kan uppbärande av hyra frångås. I och med ändringen kan kulturhistoriskt värdefulla byggnader överlåtas till utomstående utan att prissättning på företagsekonomiska grunder på alla punkter följs när hyrorna bestäms.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2002.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionens motivering och med stöd av erhållen utredning finner utskottet propositionen behövlig och lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kulturutskottet vördsamt

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 12 oktober 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kaarina Dromberg /saml
 • vordf. Jukka Gustafsson /sd
 • medl. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Osmo Puhakka /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Leena-Kaisa Harkimo /saml

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Marjo Hakkila

​​​​