KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2007 rd

KuUB 9/2007 rd - RP 67/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om yrkesutbildning

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om yrkesutbildning (RP 67/2007 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

undervisningsråd Arja Mäkeläinen, undervisningsministeriet

undervisningsråd Olli Hautakoski ja överingenjör Arto Pekkala, Utbildningsstyrelsen

specialmedarbetare Inkeri Toikka, Finlands Kommunförbund

rektor Pertti Törmälä, Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu EVTEK

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • arbetsministeriet
 • Tammerfors stad
 • Akava ry
 • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om yrkesutbildning ändras.

Bestämmelserna om läroavtal kompletteras med en bestämmelse om läroavtalsutbildning för personer i tjänsteförhållande. Läroavtalet grundar sig enligt nuvarande lagstiftning på ett tidsbundet arbetsavtalsförhållande. För att delta i läroavtalsutbildning har personer i tjänsteförhållande tvingats ta tjänstledigt för den tid som utbildningen varar. Detta har i många avseenden visat sig vara ett besvärligt arrangemang. Enligt förslaget kan en person i tjänsteförhållande för att få läroavtalsutbildning ingå ett tjänstemannaläroavtal. De bestämmelser som gäller läroavtalsutbildningen skall med undantag för bestämmelserna om tillämpning av arbetsavtalslagen tillämpas också på den här utbildningen.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet finner propositionen behövlig och ändamålsenlig och omfattar den utan förslag till ändringar.

De snabba förändringarna i arbetslivet kräver flexibla utbildnings- och examenssystem. Det har visat sig att läroavtalsutbildningen har förmågan att reagera snabbt på arbetslivets behov. Det har redan länge varit ett lyckat sätt att få kompetenta arbetstagare. Bland fördelarna med läroavtalsutbildningen och förberedelserna inför det yrkesprov som i allmänhet ansluter sig till den kan nämnas att utbildningen i allmänhet går att anpassa efter personliga behov och att det finns ett nära samband mellan utbildningen och det praktiska arbetet.

Också den offentliga sektorn har visat ett nyvaknat intresse för läroavtalsutbildning. Det tjänstledighetsförfarande som lagen kräver har ändå varit ett hinder för personer i tjänsteförhållande att delta i läroavtalsutbildning. De ändringar som regeringen nu föreslår ökar möjligheterna att delta i läroavtalsutbildning, eftersom anställningsförhållandets art inte längre skulle ha någon betydelse.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kulturutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 22 november 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Raija Vahasalo /saml
 • vordf. Tuomo Hänninen /cent
 • medl. Merikukka Forsius /gröna
 • Timo Heinonen /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Tuomo Puumala /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Henna Virkkunen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​