KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2010 rd

KuUB 9/2010 rd - RP 189/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 a § i lagen om organisering av konstens främjande, lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier samt lagen om Statens konstmuseum

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 19 oktober 2010 en proposition med förslag till lagar om ändring av 1 a § i lagen om organisering av konstens främjande, lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier samt lagen om Statens konstmuseum (RP 189/2010 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Erkki Norbäck, undervisnings- och kulturministeriet

överdirektör Risto Ruohonen, Statens konstmuseum

generalsekreterare Esa Rantanen, Centralkommissionen för konst

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om organisering av konstens främjande, lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier samt lagen om Statens konstmuseum ändras.

Lagen om organisering av konstens främjande och lagen om Statens konstmuseum ändras så att statens konstverkskommission, som för närvarande finns i anslutning till centralkommissionen för konst, flyttas och i stället blir placerad i anslutning till Statens konstmuseum.

Lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier ändras så att konstnärsprofessurerna ombildas till konstnärsstipendier där stipendieperioden är högst tioårig och stipendietagarna har rätt att använda benämningen konstnärsprofessor under stipendieperioden.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2011.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar med följande anmärkningar.

Propositionen är en del av ett utkast till proposition med förslag till lagstiftning om Centralen för konstfrämjande, som undervisnings- och kulturministeriet har berett. På grund av den omfattande kritiken mot utkastet innehåller propositionen nu bara förslag om att konstverkskommissionen ska flyttas så att den blir placerad i anknytning till Statens konstmuseum och att konstnärsprofessurerna ombildas till statliga konstnärsstipendier.

Avsikten är att uppnå synergivinster i konstverkskommissionens verksamhet genom att flytta kommissionen, som för närvarande arbetar i anknytning till Centralkommissionen för konst. Till konstverkskommissionens uppgifter hör att köpa in konstverk och sköta statens konstsamling. Därför faller det sig naturligt att kommissionen placeras i anknytning till Statens konstmuseum. Utskottet framhåller att kommissionen på så sätt kommer att kunna dra nytta av konstmuseets infrastruktur och få bättre möjligheter att sköta samlingarna. Utskottet pekar på vikten av att tillförsäkra konstmuseet omkostnadsanslag, så att museet de facto kan ge kommissionens personal lämpliga lokaler och möjligheter att sköta samlingarna bättre än nu.

Elva konstnärsprofessurer ska dras in och de medel som frigörs ska användas för konstnärsstipendier till särskilt meriterade konstutövare. Eftersom det har funnits elva professurer kommer stipendier att kunna beviljas 22 särskilt meriterade konstutövare. Professurerna kommer att dras in allteftersom tjänsteförhållandena för viss tid upphör. De som får stipendier för särskilt meriterade konstutövare har rätt att använda titeln konstnärsprofessor under stipendieperioden.

Ändringen innebär ett stort tillskott i uppsättningen stipendier för konstarter, eftersom stipendieperioderna kan bli längre. Stipendiet för särskilt meriterade konstutövare kan gälla högst 10 år. Utskottet anser det lämpligt att stipendieperiodens längd är flexibel. På så sätt kan längden avgöras specifikt för varje konstart.

Detaljmotivering

Lagförslag 2.

I 3 § föreslås ett nytt 3 mom. om att även språkliga och regionala synpunkter ska beaktas när konstnärsstipendier beviljas. En motsvarande bestämmelse har tidigare funnits i 5 § i förordningen om konstnärsstipendier. Bestämmelsen är avsedd att gälla alla konstnärsstipendier.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 18 november 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Raija Vahasalo /saml
 • vordf. Tuomo Hänninen /cent
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Merikukka Forsius /saml
 • Timo Heinonen /saml
 • Ilkka Kantola /sd
 • Anneli Kiljunen /sd (delvis)
 • Mikaela Nylander /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Pauliina Viitamies /sd

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila