LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2006 rd

LaUB 17/2006 rd - RP 140/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 september 2006 en proposition med förslag till ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen (RP 140/2006 rd) till lagutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningssekreterare Kirsi Pulkkinen, justitieministeriet

överinspektör Jouko Pietilä, Rikosseuraamusvirasto

biträdande chef Tero Kurenmaa, Centralkriminalpolisen

professor Raimo Lahti

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en ändring av tvångsmedelslagens bestämmelser om bestämning av DNA-profilen så att bestämningen och registreringen av en DNA-profil för en person som har begått ett grovt brott är möjlig också då detta inte har gjorts vid förundersökningen. Enligt förslaget får en kroppsbesiktning som är nödvändig för att bestämma DNA-profilen företas på en person som genom en lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst tre år.

I propositionen föreslås dessutom en ändring av regleringen om kroppsbesiktning så att en kroppsbesiktning som enbart innebär att salivprov för bestämning av DNA-profilen tas får förrättas också av en person av motsatt kön som inte är anställd inom hälsovården.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och motiverad, utskottet förordar lagförslaget med följande anmärkningar och ändringsförslag.

6 kap. Andra tvångsmedel
5 §. Bestämning och registrering av DNA-profiler.

I 2 mom. föreskrivs om möjlighet att företa kroppsbesiktning som är nödvändig för att bestämma DNA-profilen också i de fall då DNA-profilen inte redan har bestämts vid förundersökningen. Detta kan ske under förutsättning att den som ska undersökas genom en lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst tre år.

Lagutskottet finner det motiverat att DNA-bestämning kan ske på föreslaget sätt i efterskott när det gäller personer som gjort sig skyldiga till sådana grova brott som avses i lagrummet. Av propositionsmotiven (s. 9/II) framgår att dessa brott oftare är förknippade med risk för återfall.

Utskottet har också reagerat på konstaterandet i motiven (s. 9/II) att förslaget syftar till att kroppsbesiktning företas och ett DNA-prov tas under den tid då en person som har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff avtjänar sitt straff i fängelse eller en person som inte har dömts till straff vårdas på sinnessjukhus som otillräknelig. Enligt utskottets mening är avgränsningen motiverad men den bör framgå direkt ur lagen. Utskottet föreslår därför att momentet omformuleras så att det motsvarar propositionsmotiven.

Ikraftträdandebestämmelsen

Eftersom lagutskottet föreslår att i 6 kap. 5 § 2 mom. intas en explicit formulering om att bestämmelsen begränsar sig till fängelsefångar eller personer som inte har dömts till straff utan som vårdas på sinnessjukhus, har utskottet samtidigt förenklat 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår lagutskottet

att lagförslaget godkänns med följande ändringar:

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 kap. 12 § 3 mom. och 6 kap. 5 §, av dem det senare lagrummet sådant det lyder i lag 646/2003, som följer:

5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

12 §

(Som i RP)

6 kap.

Andra tvångsmedel

5 §

Bestämning och registrering av DNA-profiler

(1 mom. som i RP)

På den som genom en lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst tre år får, när personen avtjänar straff för brottet i en straffanstalt eller på grund av sitt sinnestillstånd inte har dömts till straff och vårdas på sinnessjukhus, företas kroppsbesiktning som är nödvändig för att bestämma DNA-profilen, om inte DNA-profilen redan har bestämts vid förundersökningen.

(3 mom. som i RP)

_______________

(1 mom. som i RP)

Denna lag tillämpas också på den som innan lagen har trätt i kraft genom lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått ett brott som avses i 6 kap. 5 § 2 mom. (utesl.).

_______________

Helsingfors den 16 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tuija Brax /gröna
 • vordf. Susanna Rahkonen /sd
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Leena Harkimo /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Timo Soini /saf
 • Astrid Thors /sv

Sekreterare var

utskottsråd Risto Eerola

​​​​