LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2009 rd

LaUB 17/2009 rd - RP 228/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 november 2009 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (RP 228/2009 rd) till lagutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Kirsi Pulkkinen, justitieministeriet

statsåklagare Olavi Lippu, Riksåklagarämbetet

byråchef Pekka Syrjänen, Statskontoret

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • finansministeriet
 • Helsingfors tingsrätt
 • Finlands Advokatförbund.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande ska betalas till oskyldigt häktad eller dömd ändras så att ersättning alltid först ska sökas hos Statskontoret. Sökanden ska kunna väcka talan mot staten i domstol först efter att ansökan helt eller delvis avslagits i Statskontoret. När ärendet behandlas i domstolen ska Statskontoret föra statens talan.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget nödvändigt och ändamålsenligt. Förslaget att ersättning som till följd av frihetsberövande ska betalas till oskyldigt häktad eller dömd alltid först ska sökas hos Statskontoret förtydligar och förenklar förfarandet. Förslaget kan också bedömas medföra effektivare handläggning av ärenden och enhetligare ersättningspraxis. Det aktuella förslaget förbättrar också en korrekt allokering av domstolarnas resurser i och med att endast oklara och stridiga ersättningsärenden styrs till domstolsbehandling. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslagen om förande av statens talan anknyter till de bestämmelser om företrädande av staten som revideras i samband med regionförvaltningsreformen. Därför bör också den lag som föreslås träda i kraft samtidigt som lagarna om revidering av regionförvaltningen den 1 januari 2010.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 27 november 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Janina Andersson /gröna
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Kalle Jokinen /saml
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /saml
 • Jari Larikka /saml
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Tero Rönni /sd
 • ers. Leena Rauhala /kd

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​