LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 26/2014 rd

LaUB 26/2014 rd - RP 230/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 november 2014 regeringens proposition med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden (RP 230/2014 rd) till lagutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (GrUU 55/2014 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Arja Manner, justitieministeriet

överinspektör Tiina Nuutinen, inrikesministeriet

regeringsråd Erik Strömberg, social- och hälsovårdsministeriet

lagstiftningsdirektör Riitta Rönn, miljöministeriet

president Pekka Vihervuori, högsta förvaltningsdomstolen

överdomare Marjatta Mäenpää, Helsingfors förvaltningsdomstol

överdomare Heikki Jukarainen, Tavastehus förvaltningsdomstol

överinspektör Hanna Kujanpää, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

ledande stadsombudsman Sari-Anna Pennanen, Helsingfors stad

professor Olli Mäenpää

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • inrikesministeriet, invandrarenheten
 • inrikesministeriet, räddningsenheten
 • försvarsministeriet
 • undervisnings- och kulturministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Östra Finlandsförvaltningsdomstol
 • Skatteförvaltningen
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
 • Finlands Näringsliv rf
 • Finlands Advokatförbund
 • Finlands Juristförbund
 • Finlands domareförbund
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf .

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i förvaltningsprocesslagen, lagen om högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningslagen, viteslagen och i 174 andra lagar.

I propositionen föreslås att bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden ska granskas så att omprövningsförfarandet i större utsträckning än för närvarande ska användas i första skedet av ändringssökandet, varvid det är tillåtet att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen först över beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning. I propositionen föreslås också att tillämpningsområdet för besvärstillståndslagstiftningen ska utvidgas till nya ärendegrupper när ändring söks hos högsta förvaltningsdomstolen i beslut av förvaltningsdomstolen.

Bestämmelser om användningen av omprövningsförfarandet ska fortfarande ingå ärendegruppsvis i lagstiftningen för de olika förvaltningsområdena. Avsikten är att omprövningsförfarandet ska användas i så stor utsträckning som möjligt i ärenden som det lämpar sig för. Utanför förfarandet faller ärenden i fråga om vilka det på grund av ärendets natur och rättsskyddet är behövligt att ändring i ett förvaltningsbeslut söks genom att anföra besvär direkt hos förvaltningsdomstolen. Sådana ärenden är t.ex. ärenden som gäller näringstillstånd, ärenden som gäller verkställighet av administrativa tvångsmedel och ärenden som gäller betydande administrativa påföljder samt andra sådana ärendegrupper där ärendena utreds noggrant redan i förvaltningsförfarandets första skede eller som i allmänhet är förenade med krävande rättslig prövning och där det är viktigt att utan dröjsmål få ärendet till en domstol för prövning. Till förvaltningslagen ska fogas allmänna bestämmelser om vem som har rätt att begära omprövning och om att omprövning begärs hos den myndighet som fattat beslutet eller hos den som sköter en offentlig förvaltningsuppgift och som fattat beslutet. Till förvaltningslagen ska också fogas en bestämmelse om hur en begäran om omprövning påverkar beslutets verkställbarhet.

Vid sökande av ändring i beslut av förvaltningsdomstolen ska besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen tas i bruk i större utsträckning än för närvarande. Bestämmelser om detta ska fortfarande ingå ärendegruppsvis i lagstiftningen för de olika förvaltningsområdena. Vid bedömningen av om besvärstillståndsbestämmelser lämpar sig ska uppmärksamhet i synnerhet fästas vid ärendets natur och betydelse samt vid om de rättsmedel som föregår högsta förvaltningsdomstolen i de flesta fall kan anses vara tillräckliga. Utanför besvärstillståndssystemet faller t.ex. ärenden som gäller återkallande av näringstillstånd, verkställighet av administrativa tvångsmedel och ärenden som gäller betydande administrativa påföljder.

Förvaltningsprocesslagen ska ändras så att besvär över ett ministeriums förvaltningsbeslut ska anföras hos förvaltningsdomstolen. Endast över förvaltningsbeslut som statsrådets allmänna sammanträde meddelat ska besvär anföras direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Till förvaltningsprocesslagen ska fogas en preciserande bestämmelse enligt vilken besvär får anföras över ett beslut av en förvaltningsmyndighet på den grunden att beslutet är lagstridigt. Dessutom granskas bestämmelsen i förvaltningsprocesslagen om verkningarna av besvär på verkställigheten av beslut i besvärstillståndsärenden samt bestämmelserna om undanröjande eller återbrytande av beslut.

Ett viktigt mål för propositionen är att effektivisera och påskynda rättsskyddet i förvaltningsärenden samt att utveckla högsta förvaltningsdomstolens roll i riktning mot en domstol som genom sina avgöranden styr förvaltningen och förvaltningsprocessen. Genom propositionen strävar man också efter att harmonisera lagstiftningen om ändringssökande i olika ärendegrupper och att göra den klarare.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft ungefär ett halvt år efter det att de har antagits och blivit stadsfästa.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Allmänt

Regeringen föreslår en reform av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden för att förbättra förvaltningsdomstolarnas verksamhetsbetingelser och trygga en skälig total längd för rättegångar i förvaltningsärenden. De viktigaste ändringarna gäller utvidgningen av tillämpningsområdet för omprövningsförfarandet och högsta förvaltningsdomstolens besvärstillståndssystem. Syftet är att stärka rättstrygghetsförfarandet i fråga om förvaltningsbeslut i den fas som föregår handläggning i domstol. Omprövningsförfarandet ska också framtiden bygga på författningar som reglerar de olika förvaltningsområdena och ärendegrupperna. Det utvidgade besvärstillståndssystemet sammanhänger med propositionens syfte att effektivisera och påskynda rättstryggheten i förvaltningsärenden och att utveckla högsta förvaltningsdomstolens roll i riktning mot en domstol som genom sina avgöranden styr förvaltningen och förvaltningsprocessen.

Propositionen bygger på arbetet med att utveckla förvaltningsprocessen som inleddes redan 2007. Beredningsarbetet har bitvis påverkats av grundlagsutskottets utlåtande 2012 (GrUU 32/2012 rd), där utskottet reviderade sin syn på att besvärstillståndsförfarande ska betraktas som exceptionellt. Utskottet underströk att systemet för att söka ändring i förvaltningsärenden bör ses som en helhet där möjligheten att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen utgör en del. Ett viktigt element i detta sammanhang är omprövningsförfarandet, som kan betraktas som en första fas i ändringssökandet. Dessutom har de regionala förvaltningsdomstolarnas ställning stärkts både som en följd av lagstiftningsåtgärder och som en följd av dessa domstolars ökade sakkunskap och ökade uppgifter samtidigt som en allt större del av alla mål som kommer till högsta förvaltningsdomstolen hör till kategorier där besvärstillstånd är ett villkor för att få överklaga. Enligt grundlagsutskottet behöver man inom statsrådet fördomsfritt bedöma möjligheten att vidareutveckla högsta förvaltningsdomstolens roll i riktning mot en domstol som styr förvaltningsprocessen genom avgöranden i högsta instans (GrUU 32/2012 rd). Detta förutsätter dock även att det system för sökande av ändring som föregår högsta förvaltningsdomstolen utvecklas konsekvent. Grundlagsutskottet ser inga hinder för en sådan utveckling, varken i 99 § i grundlagen om de högsta domstolarnas uppgifter, i 21 § om rättssäkerhet eller i konventioner om mänskliga rättigheter.

Lagutskottet har likaså tidigare tagit ställning till hur sökande av ändring i förvaltningsärenden borde utvecklas. I sitt utlåtande om 2014 års budget menade utskottet att det var viktigt att fortsättningsvis utveckla bestämmelserna om överklaganden och med att utsträcka omprövning och besvärstillstånd till nya grupper av ärenden (LaUU 12/2013 rd). Dessutom bör man skyndsamt dryfta till vilka ärendekategorier systemet med besvärstillstånd kan utsträckas. Detta gäller exempelvis omhändertagande av barn och placering utanför hemmet plus andra närliggande barnskyddsärenden. Utredning till utskottet har visat att i dessa fall ändras förvaltningsdomstolarnas beslut ytterst sällan i högsta förvaltningsdomstolen.

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande synpunkter och ändringsförslag.

Begäran om omprövning

I propositionen föreslås att omprövningsförfarandet utvidgas till nya ärendegrupper inom flera förvaltningsområden så att omprövningssystemet är i bruk på ett så heltäckande sätt som möjligt i de ärendegrupper som det lämpar sig för. Omprövningsförfarandet lämpar sig väl för ärendegrupper där man rutinmässigt avgör en stor mängd likartade ärenden och där motiveringen till besluten kan vara knapphändig. På detta sätt får vederbörande eventuellt redan i omprövningsskedet en mer detaljerad motivering än vad som ingick i det ursprungliga beslutet. Ett grundligt motiverat beslut försnabbar processen och hjälper parterna att individualisera de punkter i beslutet de vill få ändrade. Omprövningsförfarandet lämpar sig väl också för ärenden där det i besvärsskedet ofta framställs betydelsefull tilläggsutredning samt för rättsligt enkla ärenden och ärenden i fråga om vilka det redan finns etablerad rättspraxis. I ärenden som förutsätter krävande rättslig prövning och i ärendegrupper som ska behandlas i skyndsam ordning är det dock motiverat att söka ändring direkt hos förvaltningsdomstolen.

Grundlagsutskottet anser i sitt utlåtande om denna proposition att omprövningsförfarandet eller utvidgningen av det inte rent principiellt är förknippat med konstitutionella problem (GrUU 55/2014 rd). Men de ovan nämnda kriterierna för omprövningsförfarandet och hur de beaktas när lagstiftningen för olika förvaltningsområden utarbetas är av betydelse särskilt då syftet med omprövningsförfarandet enligt grundlagsutskottets mening är att bidra till att säkerställa en god förvaltning enligt 21 § 2 mom. i grundlagen. Omprövningsförfarandet bör bedömas också med avseende på att det i materiellt hänseende — om också inte formellt — kan utgöra en del av hela det förvaltningsrättsliga systemet för att söka ändring.

Hela systemet för att söka ändring i förvaltningsärenden borde vara så klart och konsekvent som möjligt. Omprövningsförfarandet har föranlett positiv respons bland annat när det gällt inkomstbeskattningsärenden. Lagutskottet påpekar att omprövningsförfarandet inte ensamt löser behovet av en förbättrad förvaltningsprocess men ett utvidgat förfarande är betydelsefullt för såväl förvaltningsdomstolarnas som högsta förvaltningsdomtolens ställning. Lagutskottet delar grundlagsutskottets uppfattning om att omprövningsförfarandet i sak utgör första instans i systemet för sökande av ändring i förvaltningsärenden. Å andra sidan finns det ingen anledning att skapa ett system med obligatoriskt omprövningsförfarande om ett sådant är klart onödigt eller rentav försämrar rättstryggheten då behandlingstiderna blir längre. Så kan det vara exempelvis när omprövning bör begäras av den myndighet som har fattat beslutet, och erfarenheten eller sannolik praxis talar för att det knappast någonsin blir någon rättelse (GrUU 55/2014 rd). Utskottet understryker också att behandlingen av omprövningsyrkanden måste vara en tillräckligt enkel procedur för att det inte under själva förfarandet ska uppstå sådana fel som sedan måste återbyrtas genom domstolsförfarande.

Effekten av att ett omprövningsförfarande införs kan variera stort beroende på vilken ärendegrupp det är frågan om. Det är angeläget att effekterna av reformen följs upp och att tillräckliga resurser anslås.

Systemet med besvärstillstånd

I propositionen föreslås att besvärstillståndssystemet ska utvidgas till nya ärendegrupper i lagstiftningen för de olika förvaltningsområdena. Förslaget stärker högsta förvaltningsdomstolens ställning som domstol som använder högsta dömande makt och som genom sina avgöranden kan sörja för förvaltningsrättskipningens enhetlighet. Förslaget innebär dock inte att högsta förvaltningsdomstolen förvandlas till en ren prejudikatdomstol. Stärkta rättsmedel före högsta förvaltningsdomstolen ger bättre möjligheter att utvidga tillämpningsområdet för besvärstillståndslagstiftningen vid sökande av ändring i beslut av förvaltningsdomstolen hos högsta förvaltningsdomstolen. De regionala förvaltningsdomstolarnas ställning i systemet för ändringssökande och deras verksamhetsbetingelser har under de senaste drygt tjugo åren förstärkts på många sätt.

När systemet med besvärstillstånd utvidgas måste ärendenas natur och betydelse samt parternas behov av rättstrygghet beaktas (GrUU 32/2012 rd). Besvärstillstånd föreslås inte för sådana ärendegrupper till vilka det i besvärsskedet oftast hänför sig krävande rättsliga frågor eller som generellt har särskilt stor betydelse för parten eller samhället eller som är vittomfattande. Grundlagsutskottet anser i ett utlåtande (GrUU 55/2014 rd) att ärendets art eller betydelse inte med nödvändighet förutsätter tillträde till högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd ens i dessa ärendegrupper. Bestämmelser om besvärstillstånd är inte uteslutna ens i ärenden som gäller administrativ påföljd (GrUU 14/2013 rd). Därför anser utskottet att exempelvis förslaget till ändring av lagen om överlastavgift (lagförslag 25) inte är problematiskt. Vid bedömningen av rättsmedlens tillräcklighet bör man beakta bl.a. om omprövningsförfarande finns att tillgå i första skedet vid sökande av ändring. Också det är av betydelse huruvida högsta förvaltningsdomstolens skyldighet att bevilja besvärstillstånd — när de grunder som anges i lag uppfylls — räcker till för att trygga tillgången till rättstrygghet i de aktuella ärendegrupperna. Behovet av rättstrygghet kan accentueras i ärenden där det är fråga om en grundläggande rättighet för en person. Också då kan en parts rättstrygghet i flera ärendegrupper i tillräcklig grad säkerställas i besvärstillståndssystemet.

Lagutskottet understöder förslaget att utvidga tillämpningsområdet för besvärstillståndsförfarandet. Högsta förvaltninsgdomstolen kan då koncentrera sig på besvär där avgörandena har en faktisk styrande betydelse och främjar en enhetlig lagtillämpning i förvaltningsdomstolarna. Lagtuskottet ställer sig likaså bakom förslaget att man i fråga om ministeriebeslut i framtiden ska följa den allmänna besvärsvägen i förvaltningsärenden, alltså från förvaltningsdomstolen till högsta förvaltningsdomstolen. På denna punkt är det viktigt att följa reformens effekter på förvaltningsdomstolarnas arbetsmängd och resursbehov.

Revidering av besvärsbestämmelserna

Beredningen av propositionen har varit ett exceptionellt omfattande arbete. Propositionen förtydligar och förenhetligar hela förvaltningsprocessen. På rätt sätt tillämpad stärker den en god förvaltning och medborgarnas tilltro till att myndighetsverksamheten är saklig och laglig. En utvidgning av omprövningsförfarandet och besvärstillståndsförfarandet till nya ärendehelheter leder förhoppningsvis till färre dröjsmål och därmed till en bättre rättstrygghet. Trots det stora antalet lagförslag kan effekterna på arbetsmängden i förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen vara rätt obetydliga.

Lagutskottet vill på samma sätt som grundlagsutskottet (GrUU 55/2014 rd) uppmuntra statsrådet att fortsätta förbättra och utvidga systemet med omprövning och besvärstillstånd. När lagutskottet nyss behandlade en proposition om bevisning i förvaltningsprocessen (RP 245/2014 rd) godkände det ett uttalande enligt vilket det långvariga arbetet med revideringen av förvaltningsprocesslagen raskt bör avslutas och en proposition i saken överlämnas till riksdagen. Utskottet understryker att statsrådet bör göra en bred utvärdering av besvärssystemet i förvaltningsärenden och överväga om man på lång sikt bör gå in för ett allmänt omprövningssystem i förvaltningen och ett allmänt besvärstillståndssystem i sökandet av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen i förvaltningsdomstolarnas beslut. Det ska lagstiftas separat om ärenden på vilka omprövningsförfarandet i förvaltningsärenden eller besvärstillståndssystemet inte lämpar sig, såsom grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande (GrUU 55/2014 rd).

Lagutskottet anser det även viktigt att samtidigt utreda om det är möjligt att ändra de bestämmelser som för närvarande reglerar rättelse genom besvär till bestämmelser om omprövning, till den del den föreliggande reformen inte berör dem. Utskottet upprepar också sin ståndpunkt att besvärstillståndssystemet när det gäller besvär hos högsta förvaltningsdomstolen borde utvidgas till ärenden som gäller omhändertagande av barn och placering utanför hemmet samt till andra barnskyddsärenden som nära anknyter till dem. Också grundlagsutskottet konstaterar att ärenden som gäller omhändertagande också inbegriper faktorer särskilt i anknytning till barnets bästa, som talar starkt för att ärendet ska handläggas snabbt och att de beslut som gäller omhändertagandet ska vinna laga kraft snabbare (GrUU 55/2014 rd). Med hänvisning också till en framställning från högsta förvaltningsdomstolen den 17 september 2013 till justitieministeriet anser utskottet att systemet med besvärstillstånd skulle kunna förkorta behandlingstiden i dessa ärendegrupper utan att nämnvärt försämra rättstryggheten. När det gäller barn och familjer är skyndsam behandling en viktig del av rättssäkerheten.

Detaljmotivering

1. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

31 §. Besluts verkställbarhet.

I 3 mom. föreskrivs om verkställbarheten i besvärstillståndsärenden. För närvarande kan en förvaltningsdomstols beslut verkställas direkt om överklagande förutsätter besvärstillstånd, men högsta förvaltningsdomstolen kan förbjuda verkställighet om besvär har inlämnats och någon har begärt att verkställigheten ska förbjudas eller avbrytas. Detta ska alltjämt vara utgångspunkten. Formuleringen i 3 mom. " Om besvärstillstånd behövs i ärendet, får beslutet verkställas innan det har vunnit laga kraft." kan ge upphov till förvirring. Eftersom avsikten med propositionen inte är att ändra på de vedertagna förutsättningarna för verkställighet, föreslår utskottet att formuleringen av 3 mom. justeras så att begreppet laga kraft undviks. Då föreskrivs i bestämmelsen endast om ett besluts verkställbarhet.

4. Lag om ändring av 24 § i viteslagen

24 §. Ändringssökande.

Enligt 1 mom. får ändring i beslut om sanktioner enligt viteslagen sökas i samma ordning som ändring söks i ett beslut som gäller huvudförpliktelsen. I paragrafens 2 mom. föreskrivs igen att ett beslut som gäller utdömande av vite eller verkställighet av hot om tvångsutförande eller avbrytande får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. I 12 § i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om behörig förvaltningsdomstol. I vatten- och miljöskyddsärenden och i vissa andra ärenden har besvärsärendena emellertid koncentrerats till en enda förvaltningsdomstol. För att det inte ska råda några oklarheter om vilken förvaltningsdomstol som är behörig i dessa ärenden föreslås en komplettering av 2 mom.

23. Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen

64 §. Ersättningar till teleföretag.

I tvångsmedelslagen hänvisas det till kommunikationsmarknadslagen, som har upphävts och ersatts med informationssamhällsbalken (), som trädde i kraft den 1 januari 2015. Utskottet föreslår en justering på denna punkt.

38. Lag om ändring av 104 § i räddningslagen

104 §. Ändringssökande.

Det föreslås att till 5 mom. fogas en bestämmelse med stöd av vilken ändring i förvaltningsbeslut som fattats med stöd av 29 §, 59 § 3 mom. och 96 § 2 mom. i räddningslagen får sökas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen. Enligt utredning till utskottet är avsikten emellertid att de ärenden som avses i momentet ska kunna överklagas enligt kommunallagen och att den första fasen i överklagandet ska vara omprövningsförfarande. Utskottet föreslås därför att orden "genom besvär" stryks.

41. Lag om ändring av 5 kap. 62 § i polislagen

62 §. Ersättningar till teleföretag.

I polislagen hänvisas det till kommunikationsmarknadslagen, som har upphävts och ersatts med informationssamhällsbalken (), som trädde i kraft den 1 januari 2015. Utskottet föreslår en justering i paragrafen på denna punkt.

43. Lag om ändring av 22 § i territorialövervakningslagen

Riksdagen har godkänt en ändring i denna lag under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 296/2014 rd; RSv 288/2014 rd). Ändringen avses träda i kraft så snart som möjligt. Utskottet föreslår en justering av 22 § utifrån de redan godkända ändringarna och att ingressen ändras.

49. Lag om ändring av punktskattelagen

107 a §. Omprövningsbegäran.

107 b §. Besvär till förvaltningsdomstolen. I 107 a § föreslås en bestämmelse om omprövningsförfarande som skulle ersätta det nuvarande överklagandeförfarandet, som är bundet till besvär. I fråga om tidsfristen vid begäran om omprövning föreskrivs i 2 mom. Enligt tullagen är tidsfristen för ett omprövningsyrkande med anledning av felavgift 30 dagar. Enligt utskottet är det inte motiverat att tiden för överklagan med anledning av felavgift är olika i tullagen respektive punktskattelagen och utskottet föreslår därför att passusen om felavgift stryks i 107 a § 2 mom. I 107 b § föreskrivs om besvärstid. På ovan nämnda grunder föreslår utskottet att passusen om felavgift stryks också i detta moment.

65. Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning

44 §. Begäran om omprövning.

Riksdagen har godkänt en ändring i denna paragraf under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 211/2014 rd; KuUB 21/2014 rd). Riksdagen godkände den 19 februari 2015 i första behandling ändringar i paragrafens 3 mom. 2 och 3 punkt. Ändringarna avses träda i kraft den 1 augusti 2015. Utskottet föreslår att motsvarande ändringar tas in i paragrafens 2 och 3 punkt.

70. Lag om ändring av universitetslagen

82 §. Omprövnings- och rättelseförfarande.

I paragrafen föreskrivs om omprövningsförfarande och hänvisas till förvaltningslagen. Enligt utredning till utskottet ska tidsfristen för rättelseförfarandet vara 14 dagar i stället för föreslagna 30 dagar. En förlängning av tidsfristen skulle kunna orsaka problem i synnerhet med tanke på de strikta tidtabellerna för antagning av studerande. Utskottet föreslår en justering i paragrafen på denna punkt. För att undvika oklarheter föreslår utskottet dessutom att det ska framgå av paragrafen hos vem omprövning ska begäras.

80. Lag om ändring av livsmedelslagen

73 §. Sökande av ändring i beslut av en statlig myndighet.

I 3 mom. föreslås bestämmelser om överklagande av beslut av Tullen. Bestämmelsen avser sådana beslut enligt 56 § i livsmedelslagen som det är motiverat att lämna utanför omprövningsförfarandet när det är fråga om beslut som Tullen har fattat i sin egenskap av tillsynsmyndighet. Utskottet föreslår därför en hänvisning i 3 mom. till sökande av ändring i beslut enligt 56 §.

92. Lag om ändring av 1 och 53 § i kollektivtrafiklagen

1 §. Tillämpningsområde.

Riksdagen har godkänt en ändring i denna paragraf under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 315/2014 rd; RSv 283/2014 rd). Ändringen avses träda i kraft den1 mars 2015. Utskottet föreslår ändringar i 1 § och i ingressen utifrån de redan godkända ändringarna.

99. Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet

14 §. Ändringssökande.

Riksdagen har godkänt en ändring i denna paragraf under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 313/2014 rd; RSv 259/2014 rd). Ändringen har ännu inte stadfästs. Den godkända ändringen innehåller inte någon övergångsbestämmelse i fråga om ändringssökande. Detta lagförslag borde nödvändigtvis träda i kraft samtidigt som de redan godkända ändringarna. Utskottet föreslår ändringar i paragrafen och i ingressen utifrån de redan godkända ändringarna.

100. Lag om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

26 §. Ändringssökande.

Riksdagen har godkänt en ändring i denna paragraf under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 313/2014 rd; RSv 259/2014 rd). Ändringen har ännu inte stadfästs. Den godkända lagens hänvisningar till lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning kräver en uppdatering eftersom dessa lagar föreslås bli ändrade i samband med föreliggande proposition. Den godkända ändringen innehåller inte någon övergångsbestämmelse i fråga om ändringssökande. Detta lagförslag borde nödvändigtvis träda i kraft samtidigt som de redan godkända ändringarna. Utskottet föreslår ändringar i paragrafen och i ingressen utifrån de redan godkända ändringarna.

106. Lag om ändring av 38 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare

38 §. Ändringssökande.

Riksdagen har godkänt en ändring i denna paragraf under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 313/2014 rd; RSv 259/2014 rd). Ändringen har ännu inte stadfästs. Den godkända ändringen innehåller inte någon övergångsbestämmelse i fråga om ändringssökande. Detta lagförslag borde nödvändigtvis träda i kraft samtidigt som de redan godkända ändringarna. Utskottet föreslår ändringar i paragrafen och i ingressen utifrån de redan godkända ändringarna

120. Lag om ändring av 15 och 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

15 §. Sökande av ändring i beslut av nämnden för mäklarprov.

Paragrafen gäller sökande av ändring i beslut av nämnden för mäklarprov. Två gånger om året ordnas det ett examenstillfälle för fastighetsmäklare. Eftersom det är fråga om bedömningsgrunderna för ett landsomfattande prov i en sak som är av stor betydelse för parterna, anser utskottet att nuvarande praxis, där överklagandena koncentreras till en enda förvaltningsdomstol motiverad av jämlikhetsskäl, trots att koncentreringsprincipen avviker från de mål som generellt gäller för utvecklingen av förvaltningsprocessen och förvaltningsdomstolarnas arbete. På dessa grunder förordar utskottet att överklagandena också i fortsättningen koncentreras till Helsingfors förvaltningsdomstol och föreslår ett tillägg om detta i paragrafens 2 mom.

125. Lag om ändring av 82 § i lagen om främjande av integration

82 §. Ändringssökande.

Riksdagen har godkänt en ändring i denna paragraf under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 162/2014 rd; L 1376/2014; RP 164/2014 rd, L 1319/2014). I fråga om 3 mom. har ändringarna trätt i kraft den 1 januari 2015 och i fråga om 4 mom. träder de i kraft den 1 april 2014. Utskottet föreslår ändringar i paragrafens 3 och 4 mom. samt i ingressen utifrån detta.

127. Lag om ändring av 26 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

26 §. Ändringssökande.

Riksdagen har godkänt en ändring i denna paragraf under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 197/2014 rd; L 1131/2014). Utskottet föreslår ändringar i paragrafen och i ingressen utifrån de redan godkända ändringarna

149. Lag om ändring av läkemedelslagen

102 §.

Ett parallellt förslag till ändring av denna paragraf är anhängigt i riksdagen (RP 326/2014 rd), som kräver en justering av föreliggande förslag. För att undvika problemet med de konkurrerande ändringsförslagen föreslår utskottet i stället för direkta paragrafhänvisningar en allmännare formulering i 1 mom. i fråga om apotekstillstånd.

152. Lag om ändring av 56 § i hälsoskyddslagen

56 §. Ändringssökande.

Riksdagen har godkänt en ändring i denna paragraf under den tid den föreliggande propositionen varit aktuell (RP 76/2014 rd; L 1237/2014). Utskottet föreslår ändringar i paragrafens 1 och 3 mom. samt i ingressen utifrån detta.

175. Lag om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

Lagen har ändrats under den tid den föreliggande propositionen har varit anhängig (RP 281/2014 rd, L 1262/2014) och det förslag till ändring av 36 § som ingår i propositionen har redan genomförts. Däremot har upphävandet av 37 §, som ingår i förslaget, inte genomförts. Eftersom det enda innehåll som därmed blir kvar i lagförslaget är upphävandet av 37 §, måste upphävandet ske genom en särskild upphävandelag. På dessa grunder föreslår utskottet att lagförslag 175 i propositionen förkastas och att ett nytt lagförslag 179 ges i syfte att stifta en separat upphävandelag (Nytt lagförslag).

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 2, 3, 5—22, 24—37, 39, 40, 42, 44—48, 50—64, 66—69, 71—79, 81—91, 93—98, 101—105, 107—119, 121—124, 126, 128—148, 150, 151, 153—174 och 176—178 utan ändringar,

godkänner lagförslag 1, 4, 23, 38, 41, 43, 49, 65, 70, 80, 92, 99, 100, 106, 120, 125, 127, 149 och 152 med ändringar (Utskottets ändringsförslag),

godkänner ett nytt lagförslag 179 (Utskottets nya lagförslag) och

förkastar lagförslag 175.

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av förvaltningsprocesslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förvaltningsprocesslagen (586/1996) 7, 13, 31 och 79 §, av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 433/1999 samt 13 och 79 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 698/2005, samt

fogas till lagen en ny 64 a § som följer:

7 §

(Som i RP)

13 §

(Som i RP)

31 §

Besluts verkställbarhet

(1 och 2 mom. som i RP)

Om besvärstillstånd behövs i ärendet, får beslutet verkställas trots att besvär har anförts. Ett beslut får dock inte börja verkställas, om anförande av besvär skulle bli meningslöst till följd av verkställigheten eller om högsta förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten.

64 a §

(Som i RP)

79 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

4.

Lag

om ändring av 24 § i viteslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viteslagen (1113/1990) 24 § som följer:

24 §

Ändringssökande

(1 mom. som i RP)

Ett beslut som gäller utdömande av vite eller verkställighet av hot om tvångsutförande eller avbrytande får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Huvudförpliktelsen avgör vilken förvaltningsdomstol som är behörig och om sakkunnigledamöter ska delta i behandlingen av ett ärende.

(3 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

23.

Lag

om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 64 § som följer:

10 kap.

Hemliga tvångsmedel

64 §

Ersättningar till teleföretag

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för direkta kostnader som orsakats av att företaget i enlighet med detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter, så som föreskrivs i 299 § i informationssamhällsbalken (917/2014). Beslut om betalning av ersättning fattas av den enhet vid förundersökningsmyndigheten som gjort undersökningen i fråga.

(2 och 3 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

38.

Lag

om ändring av 104 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen (379/2011) 104 § som följer:

104 §

Ändringssökande

(1—4 mom. som i RP)

I det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån enligt 29 §, ett beslut om sotningsavgift enligt 59 § 3 mom. och ett beslut enligt 96 § 2 mom. som gäller avgifter får överklagas (utesl.) på det sätt som anges i kommunallagen (365/1995).

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

41.

Lag

om ändring av 5 kap. 62 § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 62 § som följer:

5 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

62 §

Ersättningar till teleföretag

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för direkta kostnader som orsakats av att företaget i enlighet med detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter, så som föreskrivs i 299 § i informationssamhällsbalken (917/2014) . Beslut om betalning av ersättning fattas av den enhet vid polismyndigheten som utfört åtgärden i fråga.

(2 och 3 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

43.

Lag

om ändring av 22 § i territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 22 §, sådan den lyder i lag   /  , som följer:

22 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som huvudstaben eller marinstaben (utesl.) fattat i ett tillståndsärende som avses i detta kapitel får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

(2 och 3 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

49.

Lag

om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 3, 104—106 och 107 a samt 108 §, av dem 104, 105 och 108 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 964/2012 och 107 a § sådan den lyder i lag 964/2012, samt

fogas till lagen en ny 107 b § som följer:

3 §

(Som i RP)

104 §

(Som i RP)

105 §

(Som i RP)

106 §

(Som i RP)

107 a §

Omprövningsbegäran

(1 mom. som i RP)

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten (utesl.) fastställdes eller återbetalades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. I andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt (utesl.) är tidsfristen 30 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga intressebevakaren är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet fattades.

(3 och 4 mom. som i RP)

107 b §

Besvär till förvaltningsdomstolen

(1 mom. som i RP)

Besvärstiden är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten (utesl.) fastställdes eller återbetalades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I fråga om andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt (utesl.) är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga intressebevakaren är besvärstiden 30 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades.

(3 och 4 mom. som i RP)

108 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

65.

Lag

om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) 44 §, sådan den lyder i lagarna 951/2011, (utesl.) 1410/2011 och (  /  ), samt

fogas till lagen en ny 44 a § i stället för den 44 a § som upphävts genom lag 601/2005 och nya 44 b—44 f §, som följer:

44 §

Begäran om omprövning

(Det inledande stycket och 1 punkten som i RP)

2) ordnande av undervisning som specialundervisning eller sådan anpassning som avses i 19 a § 2 mom.,

3) särskilda studiearrangemang enligt 21 §,

(4 och 5 punkten som i RP)

44 a—f §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

70.

Lag

om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 9, 82— 84 § och 86 §, av dem 9 § sådan den lyder i lagarna 954/2011 och 1340/2011 samt 83 § sådan den lyder i lag 954/2011,samt

fogas till lagen nya 83 a och 84 a § som följer:

9 §

(Som i RP)

82 §

Omprövnings- och rättelseförfarande

Den som har ansökt om att bli antagen som studerande får hos det organ som universitetet har förordnat på det sätt som anges i förvaltningslagen begära omprövning av antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggjordes. När resultatet av antagningen offentliggörs ska det meddelas hur en sökande kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne. Resultatet av antagningen får inte med anledning av en begäran om omprövning ändras till nackdel för någon som har antagits som studerande.

En studerande får hos det organ som yrkeshögskolan har förordnat inom 14 dagar begära omprövning av ett beslut som gäller förlust av studierätt på det sätt som anges i förvaltningslagen.

En studerande får hos det organ som yrkeshögskolan har förordnat inom 14 dagar begära omprövning av bedömningen av en doktorsavhandling, licentiatavhandling eller ett motsvarande lärdoms- och färdighetsprov, eller en avhandling som hör till de fördjupade studierna eller någon annan motsvarande studieprestation på det sätt som anges i förvaltningslagen.

En studerande kan muntligen eller skriftligen begära rättelse av bedömningen av någon annan studieprestation än en sådan som nämns i 3 mom., eller av tillgodoräknandet av studier som genomförts någon annanstans eller kunnande som visats på något annat sätt. En begäran om rättelse som gäller bedömningen av en studieprestation ska framställas till den lärare som gjort bedömningen inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande hade möjlighet att ta del av bedömningsresultaten och av tillämpningen av bedömningsgrunderna på honom eller henne. En begäran om rättelse som gäller tillgodoräknande ska framställas till den som fattat beslutet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Omprövning av ett beslut som fattats med anledning av en begäran om rättelse enligt detta moment får begäras hos examensnämnden eller något annat organ som förordnats sköta uppgiften, på det sätt som anges i förvaltningslagen.

83 §

(Som i RP)

83 a §

(Som i RP)

84 §

(Som i RP)

84 a §

(Som i RP)

86 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

80.

Lag

om ändring av livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändrasi livsmedelslagen (23/2006) 73—76 §, av dem 75 § sådan den lyder i lag 1495/2009, samt

fogas till lagen en ny 76 a § som följer:

73 §

Sökande av ändring i beslut av en statlig myndighet

(1 och 2 mom. som i RP)

Ändring i beslut som Tullen har fattat med stöd av denna lag får sökas på det sätt som anges i tullagen (1466/1994). Ändring i beslut som Tullen har fattat med stöd av 56 § i denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i 38 § i tullagen (1466/1994). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

74 §

(Som i RP)

75 §

(Som i RP)

76 §

(Som i RP)

76 a §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

92.

Lag

om ändring av 1 och 53 § i kollektivtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kollektivtrafiklagen (869/2009) 1 och 53§, sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i lag   /   och 53 § i lagarna 324/2010, 1219/2011 och 389/2013, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på yrkesmässig persontransport på väg med buss när transporten bedrivs som kollektivtrafik, om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, nedan trafikavtalsförordningen, eller av andra EU-förordningar. Bestämmelserna i 2 § 1 och 6 punkten, 3—7 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 47 och 48 §, 49 § 2 mom., 52 §, 53 § 2—4 mom. samt 57 och 58 § tillämpas också på kollektivtrafik som bedrivs enligt trafikavtalsförordningen. Bestämmelserna i 2 § 7 punkten, 14 §, 6 kap. och 53 § 5 mom. tillämpas enbart på kollektivtrafik som bedrivs enligt trafikavtalsförordningen.

(2 mom. som i RP)

Bestämmelserna i 2 § 1 och 7 punkten, 3—7 och 14 §, 6 kap. och 57 § tillämpas även på spårtrafik.

(4 och 5 mom. som i RP)

53 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

99.

Lag

om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 14 §, sådan den lyder i lag   /  , som följer:

14 §

Ändringssökande

(1 och 2 mom. som i RP)

Ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av intyg över behörighet för förarprövare får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

100.

Lag

om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 26 §, sådan den lyder (utesl.) i lag   /  , som följer:

26 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som ett utbildningscentrum som godkänts av Trafiksäkerhetsverket eller en provmottagare som avses i 20 c § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

(2 och 3 mom. som i RP)

Om en sökande beviljas yrkeskompetensbevis enligt ansökan ska sökanden inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning. (Nytt 4 mom.)

(5 och 6 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

106.

Lag

om ändring av 38 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) 38 §, sådan den lyder i lag   /  , som följer:

38 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som en innehavare av ett sådant utbildningstillstånd som Trafiksäkerhetsverket beviljat och en provmottagare som avses i 34 § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

(2—4 mom. som i RP)

Om en sökande beviljas körtillstånd i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körtillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning. (Nytt 5 mom.)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

120.

Lag

om ändring av 15 och 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000) 15 och 21 §, sådana de lyder, 15 § i lag 279/2013 och 21 § i lag 1523/2009, som följer:

15 §

Sökande av ändring i beslut av nämnden för mäklarprov

(1 mom. som i RP)

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

(3 mom. som i RP)

21 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

125.

Lag

om ändring av 82 § i lagen om främjande av integration

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av integration (1386/2010) 82 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 919/2012, 1319/2014 och 1376/2014, som följer:

82 §

Ändringssökande

(1 och 2 mom. som i RP)

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om arbetslöshetsförmån finns i 12 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om utkomststöd finns i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014).

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

127.

Lag

om ändring av 26 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 26 §, sådan den lyder i lag 1131/2014, som följer:

26 §

Ändringssökande

I ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, av utvecklings- och förvaltningscentret och av en arbets- och näringsbyrå får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs (utesl.) någon annanstans i lag.

(2 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

149.

Lag

om ändring av läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i läkemedelslagen (395/1987) 79 §, sådan den lyder i lagarna 700/2002 och 773/2009,

ändras 102 §, sådan den lyder i lagarna 773/2009 och 330/2013, samt

fogas till lagen en ny 102 a § som följer:

102 §

Ett beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i ett ärende som avses i 4 kap., 40, (utesl.) 49, 50, 52, 59, 66, 80, 80 a, 87 c, 88 a, 93, 101 och 101 a § samt i ett ärende som avser apotekstillstånd får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

(2—5 mom. som i RP)

102 a §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

152.

Lag

om ändring av 56 § i hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hälsoskyddslagen (763/1994) 56 §, sådan den lyder i lagarna 777/1996, (utesl.) 1223/2002, (utesl.) 285/2006 och 1237/2014, som följer:

56 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som gäller godkännande av ett laboratorium enligt 49 a §, ett beslut av en certifierare enligt 49 d § 2 och 4 mom. samt ett beslut av en kommunal tjänsteinnehavare får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning av ett beslut av en certifierare ska begäras hos social- och hälsovårdsministeriet. Omprövning av ett beslut av en kommunal tjänsteinnehavare ska (utesl.) begäras hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inom 14 dagar från delfåendet av beslutet

(2 mom. som i RP)

Förvaltningsdomstolens beslut i ett i 49 b § avsett ärende som gäller återkallande av godkännandet av ett laboratorium eller avbrytande av verksamheten, i ett i 49 c § avsett ärende som gäller återkallande av ett beslut att utse en certifierare, i ett i 49 d § avsett ärende som gäller ett beslut att utplåna uppgifter om en utomstående sakkunnig eller i ett i 15, 27, 51—53 § avsett ärende som gäller förbud, begränsning och föreskrifter får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

(4 och 5 mom. som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Utskottets nya lagförslag

179.

Lag

om upphävande av 37 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 37 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012).

2 §

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På sökande av ändring i förvaltningsbeslut som meddelats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Helsingfors den 20 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Anne Holmlund /saml
 • vordf. Stefan Wallin /sv
 • medl. James Hirvisaari /m11
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst
 • Jaana Pelkonen /saml
 • Jani Toivola /gröna
 • Kari Tolvanen /saml
 • Ari Torniainen /cent
 • Kaj Turunen /saf
 • Peter Östman /kd
 • ers. Anne Louhelainen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Kirsi Pimiä