LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2005 rd

LaUB 3/2005 rd - RP 8/2005 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 23 februari 2005 en proposition med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen (RP 8/2005 rd) till lagutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Ilari Hannula, justitieministeriet

konsultativ tjänsteman Jorma Immonen, handels- och industriministeriet

direktör Pentti Mäkinen, Centralhandelskammaren

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att strafflagen ändras så att straffansvaret för tagande av muta i näringsverksamhet utsträcks till att gälla juridiska personer. Med den föreslagna lagen genomförs i Finland Europeiska unionens rambeslut om kampen mot korruption inom den privata sektorn.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft senast den 22 juli 2005.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Det lagförslag som regeringen nu lägger fram innebär att juridiska personers straffansvar utsträcks till att gälla också tagande av muta i näringsverksamhet. Genom den föreslagna ändringen av strafflagen genomförs rådets rambeslut om kampen mot korruption inom den privata sektorn (2003/568/RIF).

I sitt utlåtande 2002 om förslaget till rambeslut (LaUU 16/2002 rd) förhöll sig utskottet reserverat till den föreslagna utvidgningen av straffansvaret. Utskottet fann det oacceptabelt att en juridisk person bestraffas också när en besticklig arbetstagare eller ansvarsperson vållar det egna företaget skada. Det godkända rambeslut motsvarar i detta avseende Finlands hållning. En juridisk persons straffansvar gäller endast situationer där tagande av muta skadar något annat företags intressen.

Enligt utskottet är det viktigt att i takt med globaliseringen bekämpa korruption inom den privata sektorn. Den föreslagna ändringen av strafflagen främjar också näringslivets egna strävanden att finna effektivare preventiva åtgärder mot korruption. Ett exempel på sådana är OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår lagutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 12 maj 2005

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Susanna Rahkonen /sd
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Lasse Hautala /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Petri Salo /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Astrid Thors /sv
 • Marja Tiura /saml
 • Jan Vapaavuori /saml

Sekreterare var

utskottsråd Kirsi  Pimiä