LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2004 rd

LaUB 7/2004 rd - RP 111/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 juni 2004 en proposition om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 111/2004 rd) till lagutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningssekreterare Leena Leikas, utrikesministeriet

specialmedarbetare Anna-Elina Pohjolainen, justitieministeriet

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna det i maj 2002 upprättade protokollet nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950, avseende avskaffande av dödsstraffet under alla omständigheter.

Protokollet kompletterar det sjätte protokollet avseende avskaffande av dödsstraffet från 1983, som tillåter dödsstraff för handlingar som begåtts under krigstid eller under överhängande krigshot. Enligt det trettonde protokollet är dödsstraffet alltid förbjudet.

Protokollet trädde i kraft internationellt i juli 2003. För Finlands del träder protokollet i kraft den första dagen i den månad som följer tre månader efter den dag då Finlands godkännandeinstrument deponerats.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggprotokollet som hör till området för lagstiftningen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft samtidigt som protokollet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att förslaget är nödvändigt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Vidare har utskottet gjort en språklig ändring i 1 § i den finska versionen av ikraftträdandelagen. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår lagutskottet

att riksdagen godkänner det i Vilnius den 3 maj 2002 upprättade trettonde protokollet till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och

att lagförslaget godkänns med en ändring i den finska lagtexten:

1 §

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

_______________

Helsingfors den 12 oktober 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tuija Brax /gröna
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Lasse Hautala /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf
 • Jan Vapaavuori /saml

Sekreterare var

utskottsråd Risto Eerola