LAGUTSKOTTETS UTLÅTANDE 10/2010 rd

LaUU 10/2010 rd - U 15/2010 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF (sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 31 maj 2010 statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF (sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi) (U 15/2010 rd) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att lagutskottet ska lämna utlåtande om ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningssekreterare Mirja Salonen, justitieministeriet

ambassadråd Jaakko Halttunen, utrikesministeriet

polisöverinspektör Keijo Suuripää, inrikesministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • kommunikationsministeriet
 • riksåklagarämbetet
 • centralkriminalpolisen.

Samband med andra handlingar

LaUU 16/2009 rdU 42/2009 rd.

SKRIVELSEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Se: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF/, KOM/2010/0094 slutlig och Rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 15/2010 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: Dokument LaVL 10/2010 vp.

Utlåtande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.

Helsingfors den 15 juni 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Janina Andersson /gröna
 • vordf. Anna-Maja Henriksson /sv
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Kalle Jokinen /saml
 • Timo Kalli /cent
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /saml
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Outi Mäkelä /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Kari Uotila /vänst
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • ers. Pietari Jääskeläinen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​