LAGUTSKOTTETS UTLÅTANDE 13/2009 rd

LaUU 13/2009 rd - U 43/2009 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse om ett förslag till rådets rambeslut om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer för sådan verksamhet och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 29 maj 2009 statsrådets skrivelse om ett förslag till rådets rambeslut om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer för sådan verksamhet och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF (U 43/2009 rd) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att lagutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Janne Kanerva, justitieministeriet

lagstiftningssekreterare Satu Sistonen, utrikesministeriet

regeringsråd Eero Koskenniemi, inrikesministeriet

statsåklagare Anu Mantila, Riksåklagarämbetet

kriminalinspektör Kimmo Markkula, Centralkriminalpolisen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • minoritetsombudsmannen.

SKRIVELSEN

Förslaget till rådets rambeslut

Se: Förslag till rådets rambeslut om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer för sådan verksamhet och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF. KOM(2009) 136 slutlig 2009/0050 och 2002/629/RIF: Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel.

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 43/2009 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: Utlåtande LaVL 13/2009 vp.

Utlåtande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar regeringens hållning.

Helsingfors den 11 juni 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Heidi Hautala /gröna
 • vordf. Anna-Maja Henriksson /sv
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Timo Heinonen /saml
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Outi Mäkelä /saml
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Pakkanen /cent
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Tero Rönni /sd

Sekreterare var

utskottsråd Marja Tuokila

​​​​