LAGUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2013 rd

LaUU 14/2013 rd - U 60/2013 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konkurrensrättsliga skadestånd (skadeståndsdirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Talmannen sände sände den 17 september 2013 statsrådets skrivelse om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konkurrensrättsliga skadestånd (skadeståndsdirektivet) (U 60/2013 rd) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att lagutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Virve Haapajärvi, arbets- och näringsministeriet

lagstiftningsråd Laura Määttänen, justitieministeriet

tingsdomare Riikka Rask, Helsingfors tingsrätt

överdomare Kimmo Mikkola, marknadsdomstolen

biträdande direktör Rainer Lindberg, Konkurrens- och konsumentverket

chefsjurist Pirkka-Petri Lebedeff, Finlands Kommunförbund

expert Jukka Lehtonen, Finlands Näringsliv rf

advokat Inga Korpinen, Finlands Advokatförbund

direktör Antti Neimala, Företagarna i Finland rf

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2008) 165, COM(2013) 404.

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 60/2013 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se dokument LaVL 14/2013 vp.

Ställningstagande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.

Helsingfors den 18 oktober 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Anne Holmlund /saml
 • medl. James Hirvisaari /m11
 • Arja Juvonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Jaana Pelkonen /saml
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /gröna
 • Kari Tolvanen /saml
 • Ari Torniainen /cent
 • Kaj Turunen /saf
 • Peter Östman /kd

Sekreterare var

utskottsråd Marja Tuokila

​​​​​​​