LAGUTSKOTTETS UTLÅTANDE 18/2010 rd

LaUU 18/2010 rd - U 50/2010 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådets rambeslut 2005/222/RIF

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 3 december 2010 Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (U 50/2010 rd) till stora utskottet för beredning och bestämde samtidigt att lagutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningssekreterare Sami Kiriakos, justitieministeriet

konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki, inrikesministeriet

statsåklagare Christian Lundqvist, Riksåklagarämbetet

överinspektör Sari Kajantie, Centralkriminalpolisen

Dessutom har ett skriftligt utlåtande lämnats av

 • kommunikationsministeriet.

SKRIVELSEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Se: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådets rambeslut 2005/222/RIF, KOM(2010) 517 slutlig.

Statsrådets ståndpunkt

Se: U 50/2010 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: LaVL 18/2010 vp.

Utlåtande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet.

Helsingfors den 20 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Janina Andersson /gröna
 • vordf. Anna-Maja Henriksson /sv
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Kalle Jokinen /saml
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Mauri Salo /cent
 • Kari Uotila /vänst
 • Lasse Virén /saml

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​