LAGUTSKOTTETS UTLÅTANDE 4/2011 rd

LaUU 4/2011 rd - U 50/2010 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådets rambeslut 2005/222/RIF

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 6 maj 2011 en kompletterande skrivelse 1. OM 02.05.2011 i ärende U 50/2010 rd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådets rambeslut 2005/222/RIF till lagutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningssekreterare Sami Kiriakos, justitieministeriet

konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki, inrikesministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Riksåklagarämbetet
 • Polisstyrelsen.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (LaUU 18/2010 rd).

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådets rambeslut 2005/222/RIF, KOM(2010) 517 slutlig, 2010/0273 (COD).

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 50/2010 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: Dokument LaVL 4/2011 vp.

Utlåtande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna ovan.

Helsingfors den 7 juni 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pertti Hemmilä /saml
 • vordf. Lars Erik Gästgivars /sv
 • medl. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Johanna Jurva /saf
 • Timo Kalli /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Ilkka Kantola /sd
 • Markku Mäntymaa /saml
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst
 • Jaana Pelkonen /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kari Tolvanen /saml
 • Kaj Turunen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​