LAGMOTION 58/2005 rd

LM 58/2005 rd - Esko Kurvinen /saml m.fl.

Granskad version 2.0

Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Till riksdagen

MOTIVERING

I propositionen RP 266/2004 rd ingår ett förslag om ändring av lagen om tillämpning av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (). Det föreslås att hänvisningarna i lagens 3 § till bestämmelserna i polislagen om täckoperationer och bevisprovokation genom köp ändras i överensstämmelse med ändringarna i polislagen.

Enligt 2 § 1 mom. i lagen om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen) () är rätten för en behörig tjänsteman i en annan medlemsstat att genomföra täckoperationer och bevisprovokation genom köp på Finlands territorium bunden till bestämmelserna om täckoperationer och bevisprovokation genom köp i tvångsmedelslagen och polislagen. Eftersom man föreslår ändringar i bestämmelserna om täckoperationer och bevisprovokation genom köp i polislagen bör hänvisningarna till polislagen i ovannämnda lag om sättande i kraft ändras på motsvarande sätt. De behöriga myndigheter i Finland som avses i Neapel II-konventionen är utöver tullmyndigheterna polisen och gränsbevakningsväsendet.

Med stöd av det ovan anförda föreslår vi,

att riksdagen godkänner följande lagförslag:

Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen av den 19 maj 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar () 2 § 1 mom. som följer: 2 § Med stöd av en framställan som bifallits av den behöriga myndigheten i Finland enligt konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar, kan en behörig tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ges rätt att på Finlands territorium för att hindra och utreda brott genomföra täckoperationer och bevisprovokation genom köp enligt 6 kap. 7 § tvångsmedelslagen (7) samt 28 §, 31 a, 31 b, 32 a och 33 a § polislagen (). En tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen kan ges motsvarande rätt även med stöd av en framställan som den behöriga myndigheten i Finland gjort till denna medlemsstat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den   2005

_______________

Helsingfors den 19 maj 2005

 • Esko Kurvinen /saml
 • Matti Väistö /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Lauri Oinonen /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml