MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2002 rd

MiUB 12/2002 rd - RP 154/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 september 2002 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (RP 154/2002 rd) till miljöutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

utvecklingsdirektör Markku Tahvanainen ja överinspektör Satu Räsänen, miljöministeriet

konsultative tjänstemannen Pekka Pelkonen, finansministeriet

kreditchef Harri Biström, Statskontoret

chefsjurist Jaana-Maarit Huuhka, Statens bostadsfond

sakkunnig Eero Hiltunen, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att staten kan ta på sig 50 procent av det återstående statliga bostadslånet eller aravalånet om ett hyreshus i ett område med minskande befolkning rivs för att det råkat i betydande ekonomiska svårigheter på grund av att bostäderna under en längre tid stått tomma och beräknas förbli det för gott. Det handlar om partiell eftergift av lånet. Som villkor ställs att låntagaren åsamkats betydande ekonomiska svårigheter av att bostäderna stått tomma och att åtgärden behövs för att sanera låntagarens ekonomi. Beslut i saken skall fattas av Statskontoret.

I anknytning till den partiella låneeftergiften föreslår regeringen också en precisering av grunderna för att riva en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus. Rivning tillåts till exempel om bostaden eller huset är i dåligt skick och länge stått tomma och förblir tomma i ett område med minskande befolkning. Rivning kan också komma i fråga av något annat synnerligen tungt vägande skäl. Tillstånd till rivning ges av Statens bostadsfond.

Lagen föreslås dessutom få en ny rubrik.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2003 och avses bli behandlad i samband med den. Meningen är att lagen skall träda i kraft den 1 januari 2003.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Faktorer som talar för lagförslaget

På grundval av de orsaker som nämns i propositionen och med stöd av erhållen utredning tillstyrker utskottet lagförslaget.

Enligt lagförslaget tar staten på sig ansvaret för högst 50 procent av lånen för ett hyreshus inom ett område med flyttunderskott, om huset rivs för att det stått tomt länge och därmed råkat i betydande ekonomiska svårigheter. Lagförslaget ingår i ett större åtgärdspaket, som avser att lösa problemen med bostadsförhållanden och bostadsmarknaden inom områden med flyttunderskott. Förutom den föreliggande propositionen har regeringen lämnat en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond. Enligt den skall understöd för sanering av ekonomin betalas såväl till hyreshus som bostadsrättssamfund. Dessutom har regeringen aviserat en proposition om ändring av lånevillkoren för aravalån och enligt den kan lånevillkoren temporärt ändras till låntagarens förmån.

Utskottet menar att det är viktigt att aravahyreshus och bostadsrättshus i svårigheter får hjälp. Utskottet vill särskilt understryka att det behövs en smidigare räntepolitik när det gäller aravalån. Höga låneräntor leder till alltför höga hyror och bidrar åtminstone på vissa orter till att bostäderna står tomma.

Rivningskostnaderna

I samband med denna proposition har utskottet uppmärksamgjorts på de höga rivningskostnaderna. Enligt utredning till utskottet står avfallsskatten för ca 40 procent av kostnaderna. På grund härav föreslår utskottet att regeringen utreder om avfallsskatten kunde lindras vid rivning av hus. Därtill skall miljöministeriet vid behov utfärda anvisningar om återvinning av byggavfall, ett förfarande som helt skulle lyfta av avfallsskatten.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan sagda föreslår miljöutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 18 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • vordf. Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • medl. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent (delvis)

Sekreterare var

utskottsråd Salme Kandolin

​​​​