MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2002 rd

MiUB 13/2002 rd - RP 153/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 september 2002 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond (RP 153/2002 rd) till miljöutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Ulla-Maija Sirviö, miljöministeriet

konsultative tjänstemannen Pekka Pelkonen, finansministeriet

kreditchef Harri Biström, Statskontoret

Dessutom har utskottet fått skriftligt utlåtande från VVO-yhtymä Oyj och Asoasunnot Oy.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att understöd för sanering av ekonomin som beviljas av medel ur Statens bostadsfond skall kunna beviljas inte bara hyreshus utan också bostadsrättssamfund med ekonomiska svårigheter.

Därtill föreslås att understöd för det egna kapitalet för bostäder till bostadslösa också skall kunna beviljas för räntestödshyresobjekt och inte bara för aravahyresobjekt som nu.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2003.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2003.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Omständigheter som talar för förslaget

Av de orsaker som framgår av propositionen och med stöd av erhållen utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt.

Understöden för sanering kan vara till hjälp för bostadsrättssamfund med stora ekonomiska problem. Det är ett befogat förslag. Det är emellertid så att bostadsrättshusen kommer att drabbas av ännu större ekonomiska svårigheter eftersom aravalånen är förenade med dyra lånevillkor. De dyra lånevillkoren hindrar dessutom att nya bostadsrätter byggs. Det behövs trots allt nya bostadsrättslägenheter för att systemet skall kunna fungera och de boende kunna byta bostad utan större svårigheter när familjesituationen ändras.

Lånevillkoren för aravalån måste ändras också för bostadsrättshus, anser utskottet. Lånekostnaderna måste ligga mer i linje med kostnaderna för de lån som erbjuds på marknaden.

Förslag till ändring

Utskottet föreslår att en detalj ändras i lagförslaget. I 3 § 2 mom. 1 punkten hänvisas det till lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993). För närvarande behandlar riksdagen en proposition (RP 154/2002 rd) där lagen föreslås bli ändrad till aravabegränsningslag. Därför föreslår utskottet att 3 § 2 mom. 1 punkten i stället skall tala om aravabegränsningslag.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår miljöutskottet

att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med propositionen men att 3 § ändras som följer:

3 §

Syftet med understöden

(1 mom. som i RP)

Understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus kan beviljas för sanering av ekonomin i följande slags hyreshus och bostadsrättshus med betydande ekonomiska svårigheter:

1) hyreshus som är underkastade de användnings- och överlåtelsebegränsningar som avses i 2 § aravabegränsningslagen (1190/1993) men som inte är underkastade fortsättningsbegränsningstiden på tio år enligt 3 §, eller

(2 punkten som i RP)

(3 och 4 mom. som i RP)

_______________

Helsingfors den 18 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • vordf. Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • medl. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /cent
 • Pia Viitanen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Salme Kandolin

​​​​