MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 14/2002 rd

MiUB 14/2002 rd - RP 181/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 12 § aravalagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 oktober 2002 en proposition med förslag till lag om ändring av 12 § aravalagen (RP 181/2002 rd) till miljöutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Jorma Pietiläinen, miljöministeriet

sakkunnig Eero Hiltunen, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att aravalagens bestämmelse om överföring av ett ägarbostadsaravalån på kommunen skall ses över för att den har orsakat tolkningsproblem. Efter ändringen skall en aravalåntagare ha samma ansvar för lånet oberoende av om låneobjektet förts över på kommunen eller på någon annan överlåtelsetagare.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionens motivering och med stöd av erhållen utredning finner utskottet propositionen behövlig och lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår miljöutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 24 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • medl. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Anne Holmlund /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Riitta Korhonen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Leppä /cent
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent

Sekreterare var

utskottsråd Salme Kandolin

​​​​