MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2002 rd

MiUB 15/2002 rd - RP 231/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om vissa fall av temporär ändring av lånevillkoren för aravalån

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 23 oktober 2002 en proposition med förslag till lag om vissa fall av temporär ändring av lånevillkoren för aravalån (RP 231/2002 rd) till miljöutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Ulla-Maija Sirviö, miljöministeriet

konsultativ tjänsteman Pekka Pelkonen, finansministeriet

kreditchef Harri Biström, Statskontoret

chefsjurist Jaana-Maarit Huuhka, Statens bostadsfond

sakkunnig Eero Hiltunen, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ny lag om vissa fall av temporär ändring av lånevillkoren för aravalån.

Det föreslagna nya systemet kompletterar de nuvarande stödformerna för ekonomiskt hårt ansatta aravahyreshus och bostadsrättshus. Genom den föreslagna lagen kan man snabbt och effektivt förbättra de ekonomiska villkoren för aravahyreshussamfund och bostadsrättshussamfund i stora ekonomiska svårigheter. Meningen är att stödja enstaka samfund som har det allra svårast i ekonomiskt hänseende.

Den föreslagna lagen tillåter att villkoren för statliga bostadslån ändras temporärt, om det konstateras att ett hussamfund inte kan klara av de gällande lånevillkoren med fastighetsbidraget. Statskontoret kan förlänga lånetiden och sänka räntan. I fråga om annuitetslån kan en räntesänkning kombineras med att den årliga justeringen av annuiteten slopas.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft i början av 2003 så snart den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Enligt lagförslaget kan lånevillkoren för ekonomiskt hårt trängda aravahyreshussamfund och bostadsrättshussamfund ändras temporärt. När det gäller lån med fasta villkor kan lånetiden förlängas och räntan sänkas. I fråga om annuitetslån kan räntan sänkas och den årliga justeringen av annuiteten slopas.

Utskottet finner lagförslaget synnerligen angeläget och tillstyrker det.

I anknytning till sitt tillstyrkande yttrande vill utskottet understryka vikten av att aravalånevillkoren överlag ses över. De dyra lånekostnaderna för aravalån är en av de stora orsakerna till att det inte längre byggs så många hyres- och bostadsrättsbostäder. Av de 12 500 bostäder som satts som mål för i år blir bara ca 8 000 klara. Enligt utredning har knappt några byggnadsansökningar alls lämnats in för nästa år. Den sociala bostadsproduktionen håller därmed på att gå rejält tillbaka.

Det behövs hyres- och bostadsrättsbostäder till skäligt pris i huvudstadsregionen och andra tillväxtcentra. Utan en social bostadsproduktion i tillväxtcentra går det inte att få fram bostäder åt alla de anställda som näringslivet och serviceproduktionen behöver. En betryggande produktions av hyres- och bostadsrättsbostäder är därför enligt utskottets åsikt ett måste. Utskottet hänvisar till sitt utlåtande (MiUU 20/2002 rd) om budgetpropositionen för 2003, där utskottet föreslår att riksdagen godkänner ett uttalande om ändring av aravalånevillkoren.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan sagda föreslår miljöutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 24 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • medl. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Anne Holmlund /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Riitta Korhonen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Leppä /cent
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent

Sekreterare var

utskottsråd Salme Kandolin

​​​​