MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2002 rd

MiUB 16/2002 rd - RP 233/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till ändring av 13 § aravalagen och av 9 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 22 oktober 2002 en proposition med förslag till ändring av 13 § aravalagen och av 9 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (RP 233/2002 rd) till miljöutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

sakkunnig Peter Fredriksson ja överinspektör Satu Räsänen, miljöministeriet

direktör Jarmo Lindén, Statens bostadsfond

sakkunnig Eero Hiltunen, Finlands Kommunförbund

verkställande direktör Risto Pontela, Suomen Setlementtiliitto ry

ombudsman Hannu Puttonen, Y-Säätiö

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår, i syfte att minska bostadslösheten, att en bestämmelse förs in i aravalagen om att en kommun, ett av kommunen ägt bolag eller en sammanslutning som specialiserat sig på att skaffa bostäder för speciella grupper skall kunna få anskaffningslån för att förvärva hyreshus i vilka minst 30 procent av bostäderna anvisas som hyresbostäder för bostadslösa, flyktingar, romer eller personer som hör till andra motsvarande speciella grupper. I sådana fall ställs inga andra villkor i dessa lagar för lån för anskaffning. En motsvarande bestämmelse föreslås bli införd i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån.

Samtidigt samordnas de allmänna förutsättningarna för beviljande av lån för anskaffning av hyreshus och hyresbostäder, och samma förutsättningar skall gälla för räntestödda anskaffningslån.

Avsikten är att lagarna skall träda i kraft den 1 januari 2003.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Propositionen har som mål att göra det lättare för bostadslösa och andra liknande särgrupper att skaffa sig en bostad. I detta syfte föreslår regeringen att lån för förvärv av hyreshus utsträcks till att gälla inte bara enskilda bostäder utan också hela hus.

Utskottet anser att propositionen är behövlig och ser den som ett viktigt tillskott i raden av åtgärder som redan vidtagits för att råda bot på bostadslösheten. Utskottet tillstyrker lagförslagen i propositionen.

I samband med behandlingen av ärendet har utskottet uppmärksamgjorts på att segregering måste undvikas. När anskaffningslånen utvidgas till att omfatta hela hus finns det en viss risk för att de boendes etniska eller sociala bakgrund kommer att bli alltför ensidig.

I de föreliggande lagförslagen presenteras två olika sätt att förhindra en ensidig boendestruktur. För det första anses det räcka till om minst 30 procent av bostäderna i ett hus anvisas specialgrupper. För det andra förutsätts den som ansöker om anskaffningslån göra upp en plan för hur bostäderna i husen skall kunna reserveras för specialgrupper.

Utskottet ser den föreslagna låga minimigränsen och kravet på en plan som viktiga metoder för att främja en socialt balanserad boendestruktur i hus som finansieras med anskaffningslån. Utskottet understryker att Statens bostadsfond bör fästa särskild uppmärksamhet vid denna aspekt när den godkänner den sökandes planer för användningen av hus som finansierats med anskaffningslån.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår miljöutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 25 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • vordf. Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • medl. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Jari Leppä /cent
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent
 • ers. Janina Andersson /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Salme Kandolin

​​​​