MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2014 rd

MiUB 17/2014 rd - RP 282/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 december 2014 regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi (RP 282/2014 rd) till miljöutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Erja Werdi, regeringssekreterare Minna Välimäki ja överingenjör Katja Outinen, miljöministeriet

direktör Pekka Ripatti, Energimyndigheten

ombudsman Reijo S. Lehtinen, Byggnadsindustrin RT rf

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • arbets- och näringsministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att det stiftas en lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi.

Genom lagen genomförs nationellt bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara källor.

I lagen anges att Energimyndigheten har till uppgift att på ansökan godkänna utbildare som ordnar tilläggsutbildning för installatörer av system för biomassa, värmepumpar, solcells- och solvärmesystem samt system för tillvaratagande av ytnära geotermisk värme. Utbildningen är en frivillig yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Utskottet anser att lagförslaget klarlägger regleringen i direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara källor när Energimyndigheten anges i lagen som den administrativa myndighet som avses i direktivet. Att utse Energimyndigheten till den administrativa myndigheten är ändamålsenligt med tanke på helheten, eftersom den redan idag sköter flera uppgifter som ansluter sig till direktivet.

Detaljmotivering

8 §. Ändringssökande.

Utskottet har gjort en teknisk korrigering i paragrafen genom att lägga till en hänvisning förutom till 3 § också till 4 §.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget enligt propositionen men 8 § med följande ändringar:

8 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som avses i 3 och 4 § får begäras hos Energimyndigheten på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

(2 och 3 mom. som i RP)

_______________

Helsingfors den 5 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Rakel Hiltunen /sd
 • medl. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Timo Heinonen /saml
 • Pauli Kiuru /saml
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /saf
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Martti Mölsä /saf
 • Sari Palm /kd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Juha Väätäinen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Marja Ekroos

​​​​