MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 23/2004 rd

MiUB 23/2004 rd - RP 132/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 september 2004 en proposition med förslag till lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark (RP 132/2004 rd) till miljöutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har jord- och skogsbruksutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (JsUU 22/2004 rd) ingår som bilaga till betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Hannu Karjalainen, överinspektör Jukka-Pekka Flander ja överinspektör Tuuli Loven, miljöministeriet

biträdande direktör Marja-Liisa Hintsanen ja regiondirektör Jorma Koivurinne, Forststyrelsen

skogsexpert Sini Harkki, Finlands naturskyddsförbund rf

PROPOSITIONEN

Propositionen syftar till att Helvetinjärvi nationalpark, som inrättades 1982, ska utvidgas genom att ca 1 250 hektar statsägd mark införlivas i nationalparken. Det gäller huvudsakligen så kallad gammal statsägd mark. Staten har i tiden förvärvat smärre områden för naturskyddsändamål. Helvetinjärvi nationalpark och de områden som föreslås bli införlivade i den ingår i statsrådets beslut om Finlands förslag till nätverket Natura 2000. Helvetinjärvi nationalpark omfattar efter utvidgningen ca 4 980 hektar.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att utvidgningen av Helvetinjärvi nationalpark är viktig och bör understödjas. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Helvetinjärvi nationalpark, som inrättades 1981, är en välkänd nationalpark hos oss. Där hittar man västra Finlands storslagnaste naturområden. Den föreslagna utvidgningen införlivar betydande naturobjekt med skyddsområdet.

Efter förvärv av naturskyddsområden omfattar nationalparken 3 730 hektar. Efter den föreslagna utvidgningen är arealen närapå 5 000 hektar. Utvidgningen är viktig också för att gränserna blir avsevärt koncisare än nu samtidigt som nationalparken blir en mer sammanhållen helhet.

Nationalparken används allt mer för rekreationsbruk och genom utvidgningen kan denna användning styras på ett ändamålsenligare sätt. År 2003 hade nationalparken ca 32 000 besökare. Stigarna och servicefaciliteterna har förbättrats särskilt för att göra det lättare att nå den attraktivaste delen av området, ravindalen som löper från sydost till nordväst och ravinsjön. Pressen på att få använda området för rekreationsändamål förutsätter att man avstår från att aktivt dirigera besökare till de mest avlägsna delarna.

Nationalparken sköts i enlighet med skötsel- och nyttjandeplanen. Där kan hänsyn tas både till naturskyddsmålen och till behoven att använda området för rekreation. Numera är det också tillåtet att driva älg inom området. Jord- och skogsbruksutskottet hänvisar i sitt utlåtande om propositionen till utlåtandena JsUU 21/2004 rd och JsUU 23/2004 rd. Miljöutskottet hänvisar på denna punkt till sitt betänkande (MiUB 22/2004 rd) om utvidgning av Liesjärvi nationalpark och där till önskemålet att tillämpningen av den gällande lagstiftningen preciseras och en utredning görs om hur hänsyn kunde tas till olika grupper i användningen av nationalparken.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan sagda föreslår miljöutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 8 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • vordf. Heidi Hautala /gröna
 • medl. Susanna Haapoja /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouko Laxell /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Ahti Vielma /saml
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Esa Lahtela /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Marja  Ekroos

RESERVATION

Motivering

Fri jakträtt bör inte tillåtas i Helvetinjärvi nationalpark. Men djurstammarna bör kunna regleras för att naturens mångfald ska bevaras.

Alltför många älgar kan skada växtligheten och trädbeståndet i nationalparken. Risken för trafikolyckor ökar också om älgstammen är stor.

Små rovdjur, som inte nödvändigtvis hör hemma i Finlands natur, går hårt åt små djur, fåglar och fågelbon. I och med att nationalparken utvidgas ökar behovet att hålla ett öga på djurstammarna och eventuellt reglera dem. Jord- och skogsbruksutskottet pekar på samma sak i sitt utlåtande. Enligt vår mening borde miljöutskottet ha beaktat detta och uttalat sig enligt vårt förslag.

Förslag

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår vi

att jakt tillåts i Helvetinjärvi nationalpark för att reglera stammarna av hjortdjur och små rovdjur för att naturens mångfald ska bevaras inom området.

Helsingfors den 8 december 2004

 • Unto Valpas /vänst
 • ers.  Esa Lahtela /sd

​​​​