MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2004 rd

MiUB 24/2004 rd - RP 133/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 september 2004 en proposition med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark (RP 133/2004 rd) till miljöutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har jord- och skogsbruksutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (JsUU 23/2004 rd) ingår som bilaga till betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Hannu Karjalainen, överinspektör Jukka-Pekka Flander ja överinspektör Tuuli Loven, miljöministeriet

biträdande direktör Marja-Liisa Hintsanen ja regionchef Jorma Koivurinne, Forststyrelsen

skogsexpert Sini Harkki, Finlands naturskyddsförbund rf

PROPOSITIONEN

Propositionen syftar till att Seitseminen nationalpark, som inrättades 1982 och utvidgades 1989, ska utvidgas ytterligare genom att ca 380 hektar statsägd mark införlivas i nationalparken. Det gäller huvudsakligen så kallad gammal statsägd mark. Staten har i tiden förvärvat smärre områden för naturskyddsändamål. Seitseminen nationalpark och det område som föreslås bli införlivat i den ingår i statsrådets beslut om Finlands förslag till nätverket Natura 2000. Seitseminen nationalpark omfattar efter utvidgningen ca 4 550 hektar.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att utvidgningen av Seitseminen nationalpark är viktig och värd att stödja. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Seitseminen nationalpark inrättades 1981. Därefter har nationalparken utvidgats en gång, 1989, och omfattar just nu 4 170 hektar. Efter utvidgningen ökar arealen till 4 550 hektar. Utvidgningen behövs för att området ska bli enhetligare. Genom utvidgningen genomförs också skyddet för ett av de områden som föreslås ingå i nätverket Natura 2000 (FI0311002 Seitseminen). Det område utvidgningen avser består huvudsakligen av ett sammanhängande skogsområde öster om den nuvarande nationalparken.

Redan innan nationalparken inrättades var Seitseminen ett populärt utflyktsmål. Genom nationalparken löper åsar i nord-sydriktning och mellan åsarna ligger vidsträckta skogs- och kärrområden. Området är både ekologiskt och landskapsmässigt viktigt. Besökarna beräknas 2004 vara ca 42 000. Nationalparken är välkänd överallt i landet och pressen på att få använda den för rekreation stegras i jämn takt. Området kan redan nu stå till tjänst med rätt allsidiga servicefaciliteter.

I skötsel- och nyttjandeplanen för nationalparken tas hänsyn både till naturskyddsmålen och till behoven att använda området för rekreation. Nationalparken har också fått pris för hur området vårdas och hur bra olika användningsändamål kunnat anpassas till varandra. Numera är det också tillåtet att driva älg inom området. Jord- och skogsbruksutskottet anser i sitt utlåtande att jakt bör vara tillåten inom området för att reglera stammarna av hjortdjur och små rovdjur. Miljöutskottet hänvisar på denna punkt till sitt betänkande MiUB 22/2004 rd om utvidgning av Liesjärvi nationalpark. Där framhåller utskottet dels att naturvårdslagen tillåter reglering av djurstammar, dels att det behövs en precisering av hur den gällande lagstiftningen ska tillämpas i praktiken och en utredning om hur hänsyn kunde tas till olika användargrupper i användningen av nationalparken.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan sagda föreslår miljöutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 8 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • vordf. Heidi Hautala /gröna
 • medl. Susanna Haapoja /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouko Laxell /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Ahti Vielma /saml
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Esa Lahtela /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Marja  Ekroos

RESERVATION

Motivering

Fri jakträtt bör inte tillåtas i Seitseminen nationalpark. Men djurstammarna bör kunna regleras för att naturens mångfald ska bevaras.

Alltför många älgar kan skada växtligheten och trädbeståndet i nationalparken. Risken för trafikolyckor ökar också om älgstammen är stor.

Små rovdjur, som inte nödvändigtvis hör hemma i Finlands natur, går hårt åt små djur, fåglar och fågelbon. I och med att nationalparken utvidgas ökar behovet att hålla ett öga på djurstammarna och eventuellt reglera dem. Jord- och skogsbruksutskottet pekar på samma sak i sitt utlåtande. Enligt vår mening borde miljöutskottet ha beaktat detta och uttalat sig enligt vårt förslag.

Förslag

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår vi

att jakt tillåts i Seitseminen nationalpark för att reglera stammarna av hjortdjur och små rovdjur för att naturens mångfald ska bevaras inom området.

Helsingfors den 8 december 2004

 • Unto Valpas /vänst
 • Esa Lahtela /sd

​​​​