MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 26/2010 rd

MiUU 26/2010 rd - RP 297/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 december 2010 en proposition med förslag till lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen (RP 297/2010 rd) till ekonomiutskottet för beredning och bestämde samtidigt att miljöutskottet ska lämna utlåtande till ekonomiutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Yrjö Sahrakorpi, arbets- och näringsministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • miljöministeriet
 • Strålsäkerhetscentralen
 • Finsk Energiindustri rf
 • Finlands Naturskyddsförbund rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Regeringen föreslår att begränsningen av det skadestånd som kärnkraftsindustrin ska täcka genom försäkring slopas och att obegränsat ansvar införs i stället. Dessutom föreslår regeringen att den andel som ska täckas genom försäkring höjs till det mer än trefaldiga, vilket måste ses som en väsentlig förbättring. Utskottet konstaterar att Tyskland, Schweiz och Japan redan infört obegränsat ansvar för innehavare av atomanläggningar.

Utskottet skyndade i sina utlåtanden MiUU 10/2010 rd och MiUU 12/2010 rd om Teollisuuden Voima Oyj:s och Fennovoima Ab:s kärnkraftsansökningar på de konventionsslutande staternas ratifikationsbeslut för att lagändringen från 2005 ska kunna träda i kraft i Finland. Utskottet framhöll vidare att om en internationell lösning inte går att finna, bör Finland så fort som möjligt vidta åtgärder för att införa ett obegränsat ansvar för innehavaren av en anläggning. Det kravet tillgodoser propositionen nu. Den är i högsta grad befogad, eftersom ratificeringen av Pariskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område och den kompletterande Brysselkonventionen släpar efter ordentligt. Det finns risk för att lagen, som var tänkt som temporär, kommer att vara i kraft mycket länge.

Utlåtande

Miljöutskottet föreslår

att ekonomiutskottet beaktar det som sägs ovan.

Helsingfors den 27 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Susanna Huovinen /sd
 • vordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • medl. Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Juurikkala /gröna
 • Tanja Karpela /cent
 • Timo Kaunisto /cent
 • Timo Korhonen /cent
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Perkiö /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Marja Ekroos