MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 6/2013 rd

MiUU 6/2013 rd - RP 18/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 19 mars 2013 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen (RP 18/2013 rd) till ekonomiutskottet för beredning och bestämde samtidigt att miljöutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till ekonomiutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Eriika Melkas, arbets- och näringsministeriet

överinspektör Miliza Malmelin, miljöministeriet

medicinalråd Mikko Paunio, social- och hälsovårdsministeriet

biträdande direktör Arja Tanninen, Strålsäkerhetscentralen

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

De viktigaste ändringsförslagen i propositionen hör samman med genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom. De går ut på att principen om att minimera avfall ska tas in i både kärnenergilagen och strålskyddslagen och att proportionalitetsprincipen ska införas. Utskottet anser att propositionen är motiverad och ställer sig bakom de föreslagna principerna, som redan följs i praktiken men nu ska lyftas upp på lagnivå. Utskottet föreslår ändå att ekonomiutskottet ser närmare på om det finns behov att samordna lydelsen i 27 a § i kärnenergilagen och 49 a § i strålskyddslagen så att de ordagrant motsvarar varandra.

Ställningstagande

Miljöutskottet anför

att ekonomiutskottet bör beakta det som sägs ovan.

Helsingfors den 12 april 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Martti Korhonen /vänst
 • vordf. Rakel Hiltunen /sd
 • medl. Jouni Backman /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Timo Heinonen /saml
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Pauli Kiuru /saml
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /saf
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Martti Mölsä /saf
 • Sari Palm /kd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Juha Väätäinen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Marja Ekroos