Plenarprotokoll 101/2002 rd

PR 101/2002 rd

Justerat 2.0r

101. FREDAGEN DEN 20 SEPTEMBER 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Hannu Aho /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Ville Itälä /saml
 • Gunnar Jansson /sv
 • Seppo Kanerva /saml
 • Niilo Keränen /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jari Vilén /saml
 • Harry Wallin /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Seppo Kanerva /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

20.9 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Ville Itälä /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

23—26.9 ledamot

 • Esko Helle /vänst

23—27.9 ledamöterna

 • Timo Ihamäki /saml
 • Margareta Pietikäinen /sv
 • Mirja Ryynänen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

20.9 ledamöterna

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Harry Wallin /sd

20—24.9 ledamot

 • Pauli Saapunki /cent

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 155—159/2002 rd till riksdagen.

__________

Överföring av regeringens proposition

Talmannen:

Regeringens proposition RP 95/2002 rd med förslag till lag om ändring av tullagen har den 4 september 2002 remitterats för beredning i finansutskottet, samtidigt förordnades grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet att lämna utlåtande till finansutskottet.

Ifrågavarande regeringsproposition gäller närmast en ändring av bestämmelserna om tullverkets personregister. Talmanskonferensen föreslår därför att propositionen skall överföras från finansutskottet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Talmanskonferensens förslag godkänns.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2003

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2002 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts vid föregående plenum.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 2)—36) på dagordningen.

Debatten fortsätter (PTK 101/1).

__________

Talmannen:

Plenum avbryts för stora utskottets sammanträde och det fortsätts kl. 15.

Plenum avbryts kl. 14.04.

Plenum fortsätts

kl. 15

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Debatten om 1) ärendet på dagordningen fortsätter (PTK 101/1, Lax 101/1/41).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2005

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 101/3).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om skatteskalorna för 2003

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning och 124 § inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 101/6).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2003

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 101/10).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § avfallsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till ändring av 18 § lagen om påförande av accis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

13) Regeringens proposition om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen samt lagen om accis på flytande bränslen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 101/13).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen samt 18 b § lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet, som kulturutskottet skall lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av 3 och 4 § lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar om utbildningen samt av 4 § lagen om utbildningsstyrelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 101/17, M. Pietikäinen 101/17/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

23) Regeringens proposition med förslag till fordonslag och lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 141/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till trafikutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om social kreditgivning, lag om ändring av socialvårdslagen samt lag om ändring av 3 § lagen om klients ställning och rättigheter inom socialvården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 101/24).

Under debatten föreslår ledamot Koski att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 101/25).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 144/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

27) Regeringens proposition med förslag till lagar om särskilt stöd till invandrare och om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lagar om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling och om ändring av 76 § läkemedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 101/28).

Under debatten föreslår ledamot Tiusanen att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

30) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och lagen om rehabiliteringspenning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 101/30).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 101/32).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi att ärendet skall bordläggas till plenum nästa tisdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag.

33) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 a § lagen om barndagvård och 4 och 28 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 101/34).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

36) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

37) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ändring av bonings- och hemortskraven samt dispensbestämmelserna i lagen om aktiebolag och vissa andra lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 58/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på tisdag.

38) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 86/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på tisdag.

39) Regeringens proposition med förslag till lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 88/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på tisdag.

40) Regeringens proposition angående befullmäktigande att bevilja finska flygbolag statsgaranti för skador som åsamkats tredje man och som beror på krigsrisk

Regeringens proposition  RP 110/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på tisdag.

Plenum avslutas kl. 17.39.