Plenarprotokoll 101/2006 rd

PR 101/2006 rd

Justerat 2.0r

101. FREDAGEN DEN 13 OKTOBER 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Kaarina Dromberg /saml
 • Tony Halme /saf
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Katri Komi /cent
 • Eero Lämsä /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Mauri Salo /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

13.10 ledamot

 • Leena Luhtanen /sd

15—17.10 ledamöterna

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Timo Soini /saf
 • Astrid Thors /sv
 • Matti Väistö /cent

16 och 17.10 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Martin Saarikangas /saml
 • Arto Seppälä /sd

16—18.10 ledamöterna

 • Jaakko Laakso /vänst
 • Markku Rossi /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

13.10 ledamot

 • Seppo Särkiniemi /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

13.10 ledamöterna

 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Aila Paloniemi /cent

13—19.10 ledamot

 • Kirsi Ojansuu /gröna

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 13 oktober 2006 har överlämnat regeringens propositioner RP 184—198/2006 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 612, 622, 629—648, 651—656/2006 rd antecknas ha anlänt.

__________

Statsrådets redogörelse om livsmedelssäkeheten

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen meddelar jag att med statsrådets skrivelse av den 12 oktober 2006 har till riksdagen inkommit statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerheten (SRR 7/2006 rd). Redogörelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

Enligt 23 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning skall redogörelsen bordläggas till ett senare plenum. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum torsdagen den 19 oktober 2006.

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum torsdagen den 19 oktober 2006.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Barnfamiljernas situation måste förbättras

Voteringar

Interpellation  IP 4/2006 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen fattar riksdagen nu beslut om ledamot Tarja Cronbergs m.fl. interpellation nr 4 om att barnfamiljernas situation måste förbättras. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i onsdags.

Jag föreslår nu för riksdagens godkännande som talmannens förslag övergång till dagordningen med följande ordalydelse enligt 22 § 3 mom. i arbetsordningen: "Riksdagen har hört svaret och övergår till dagordningen."

I strid med talmannens förslag har ledamot Tarja Cronberg med bifall av ledamot Marja Tiura framställt följande föreslag till ordalydelse för motiverad övergång till dagordningen: "Eftersom fattigdomen bland barnfamiljer fortfarande ökar konstaterar riksdagen att regeringen har misslyckats med sitt mål att trygga och främja barnens välfärd samt förbättra barnfamiljernas situation och att regeringen därför inte åtnjuter riksdagens förtroende, och övergår till dagordningen."

Vid omröstningen mellan talmannens och ledamot Cronbergs förslag godkänner riksdagen talmannens förslag med rösterna 111 ja och 79 nej, 9 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

Riksdagen går över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om assisterad befruktning samt till lag om ändring av lagen om faderskap

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 3/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2006 rd

Lagmotion  LM 140/2005 rd

Grunden för behandlingen

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande nr 12. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under allmänna debatten har ledamot Tatja Karvonen föreslagit med bifall av ledamot Jouni Backman att till grund för behandlingen skall läggas lagförslagen i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Karvonens förslag godkänner riksdagen detta förslag till grund för behandlingen med rösterna 83 ja och 105 nej, 1 blank och 10 frånvarande.

( Omr. 2 )

Antecknas till protokollet ledamot Hannu Hoskonens anmälan att han vid omröstningen avsåg att rösta ja trots att rösten inte registrerades.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition med den ordalydelse det har i reservationen

1 § godkänns.

2 §

Debatt (PTK 101/2).

Under debatten föreslår ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att paragrafen godkänns med följande ordalydelse:

 • "I denna lag avses med
 • 1) den som får behandling en kvinna och en man som lever tillsammans i äktenskap;
 • 2) donation av könsceller överlåtelse av egna spermier eller äggceller för att användas vid assisterad befruktning av någon annan;
 • 3) donator en person som donerar könsceller;
 • 4) tjänstetillhandahållare sådana verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och läkare som innehar tillstånd enligt 24 §;
 • 5) verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården i folkhälsolagen (66/1972) avsedda hälsovårdscentraler, i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) avsedda sjukhus och separata verksamhetsenheter för sjukvård, andra helheter med ansvar för vården som samkommunen för sjukvårdsdistriktet bestämmer samt i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) avsedda enheter som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster."

Vid omröstningen mellan reservationen och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen reservationens förslag med rösterna 140 ja och 38 nej, 11 blanka och 10 frånvarande.

( Omr. 3 )

3 §

Debatt (PTK 101/2).

Under debatten föreslår ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att paragrafen godkänns med följande ordalydelse:

 • "Vid assisterad befruktning får under de förutsättningar som föreskrivs i denna lag användas könsceller och embryon från den som får behandling genom assisterad befruktning.
 • Om en kvinna, vars könscell har använts till att bilda ett embryo, dör innan embryot förs in i hennes livmoder, får de bildade embryona dock överlåtas för användning vid assisterad befruktning som utförs på en annan. Överlåtelsen är möjlig om de från vilkas könsceller embryot har bildats har gett ett skriftligt samtycke."

Vid omröstningen mellan reservationen och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen reservationens förslag med rösterna 151 ja och 28 nej, 9 blanka och 11 frånvarande.

( Omr. 4 )

4 §

Debatt (PTK 101/2).

Under debatten föreslår ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att paragrafen i övrigt godkänns så som i betänkandet och reservationen men med följande följande tilllägg:

 • 1 mom. utökas med en ny 4) punkt "donerade könsceller och embryon."
 • 2 mom. 2) punkten får följande ordalydelse: "åtgärder genom vilka det utan att äventyra könscellens naturliga utveckling är möjligt att fastställa att könscellen har en frisk arvsmassa i fråga om en bestämd, allvarlig sjukdom." samt att
 • 3 mom. stryks och i stället intas ett nytt 3 mom.: "Vid assisterad befruktning får bara det antal embryon bildas som man har för avsikt att föra in i kvinnan för att åstadkomma en graviditet."

Vid omröstningen mellan reservationen och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen reservationens förslag med rösterna 158 ja och 25 nej, 6 blanka och 10 frånvarande.

( Omr. 5 )

5 §

Debatt (PTK 101/2).

Under debatten föreslår ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att paragrafen godkänns med följande ordalydelse:

 • "Egenskaperna hos det barn som skall födas till följd av assisterad befruktning får inte påverkas genom val av embryon. Egenskaperna hos det barn som skall födas får genom val av könsceller eller på något annat sätt påverkas enbart i de fall som avses i 2 mom.
 • Hälsan hos det barn som skall födas får påverkas genom val av könsceller som konstaterats vara friska i fråga om en bestämd, allvarlig sjukdom. Barnets könstillhörighet får påverkas genom val av könsceller, om ett barn av motsatt kön med dessa könsceller skulle löpa avsevärd risk att få en allvarlig sjukdom."

Vid omröstningen mellan reservationen och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen reservationens förslag med rösterna 152 ja och 31 nej, 6 blanka och 10 frånvarande.

( Omr. 6 )

6 §

Debatt (PTK 101/2).

Under debatten föreslår ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att paragrafen får rubriken "Förintande av könsceller" och godkänns med följande ordalydelse:

 • "Könsceller som lagrats skall förintas utan dröjsmål när det kommer till tjänstetillhandahållarens kännedom att den person vars könsceller det är fråga om har avlidit eller när tjänstetillhandahållaren har mottagit en begäran om detta från den person vars könsceller det är fråga om."

Vid omröstningen mellan reservationen och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen reservationens förslag med rösterna 160 ja och 23 nej, 5 blanka och 11 frånvarande.

( Omr. 7 )

7 §

Debatt (PTK 101/2).

Under debatten föreslår ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att paragrafen får rubriken "Användning av könsceller för andra ändamål" och godkänns med följande ordalydelse:

 • "Utan hinder av 6 § kan könsceller i stället för att förintas användas för annat lovligt ändamål, om de vilkas könsceller det är fråga om har samtyckt till detta skriftligen."

Vid omröstningen mellan reservationen och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen reservationens förslag med rösterna 155 ja och 27 nej, 7 blanka och 10 frånvarande.

( Omr. 8 )

1 kap. rubrik, 8—12 § och 2 kap. rubrik, 13—21 § och 3 kap. rubrik, 22 och 23 § och 4 kap. rubrik, 24—28 § och 5 kap. rubrik, 29—31 § och 6 kap. rubrik, 32—36 § och 7 kap. rubrik samt 37 § godkänns.

38 §

Debatt (PTK 101/2).

Under debatten föreslår ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att paragrafens 1 mom. godkänns med följande ordalydelse:

 • "Embryon som innan denna lag träder i kraft har donerats eller lagrats för användning vid assisterad befruktning får efter att lagen trätt i kraft användas vid assisterad befruktning som utförs på en kvinna vars äggcell har använts till att bilda ett embryo eller på vilken assisterad befruktning skall utföras med hjälp av det lagrade embryot. Den som får behandling kan för behandlingen donera ett embryo som bildats innan lagen trätt i kraft."

Vid omröstningen mellan reservationen och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen reservationens förslag med rösterna 154 ja och 28 nej, 5 blanka och 12 frånvarande.

( Omr. 9 )

8 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2 i regeringens proposition med den ordalydelse det har i reservationen

3, 3 a, 10, 28, 34, 35 och 42 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslaget i lagmotionen

Riksdagen instämmer i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Förste vice talmannen:

Eftersom lagutskottets betänkande inte har godkänts utan ändringar remitteras ärendet till stora utskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 103/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 101/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 116/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2006 rd

Lagmotion  LM 54, 93/2005 rd, 79/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ortodoxa kyrkan

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 59/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om statsbidrag till privata arkiv

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 127/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 8/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd och ändring av 24 § i lagen om utkomststöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 165/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 168/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2006 rd

Lagmotion  LM 77/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 56/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om justering av beloppen av handikappförmånerna och maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 164/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 130/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2005

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 10/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.19.