Plenarprotokoll 102/2002 rd

PR 102/2002 rd

Justerat 2.0r

102. TISDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2002

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vänst
 • Timo Ihamäki /saml
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /sv
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Juha Karpio /saml
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jouni Lehtimäki /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Tero Mölsä /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Ola Rosendahl /sv
 • Pauli Saapunki /cent
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Martti Tiuri /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jari Leppä /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

24.9 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Juha Karpio /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Jari Koskinen /saml
 • Irina Krohn /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Tero Mölsä /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Riitta Prusti /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Ola Rosendahl /sv
 • Petri Salo /saml
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Marja Tiura /saml

24 och 25.9 ledamöterna

 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Outi Ojala /vänst

24—26.9 ledamöterna

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Gunnar Jansson /sv
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Pekka Nousiainen /cent

24—27.9 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Martti Tiuri /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

24.9 ledamöterna

 • Leena Rauhala /kd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

24 och 25.9 ledamot

 • Seppo Kanerva /saml

24—27.9 ledamot

 • Kari Urpilainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

24.9 ledamöterna

 • Anne Holmlund /saml
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Marjukka Karttunen /saml

__________

Regeringens berättelse angående statsverkets förvaltning och tillstånd år 2001

Andre vice talmannen meddelar att till riksdagen har med en skrivelse av den 13 september 2002 anlänt en berättelse angående statsverkets förvaltning och tillstånd år 2001 (B 13/2002 rd). Berättelsen innehåller dessutom en särskild utredning om vilka åtgärder regeringens berättelse angående statsverkets förvaltning och tillstånd år 2000 har gett anledning till samt en utredning om sådana stöd som beviljas genom skattesystemet. Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 19 september 2002 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 47—49/2002 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 47,
 • ekonomiutskottet om ärende U 48 och
 • arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet om ärende U 49.

__________

Talmannen för republiken Tjeckiens senat besöker riksdagen

Andre vice talmannen:

Ärade riksdagsledamöter! Jag meddelar att talmannen för republiken Tjeckiens senat Petr Pithart med följe är närvarande för att följa plenum. På riksdagens vägnar önskar jag våra ärade gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition angående befullmäktigande att bevilja finska flygbolag statsgaranti för skador som åsamkats tredje man och som beror på krigsrisk

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2002 rd

Debatt (PTK 102/1).

Betänkandet godkänns.

Riksdagen har på det sätt som framgår av betänkandet givit statsrådet befullmäktigande att bevilja statsgaranti för skador som åsamkats tredje man och som omfattas av de finska flygbolagens krigsrisk.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2005

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 102/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning och 124 § inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 102/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 102/4, Granvik 102/4/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

5) Regeringens proposition om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen samt lagen om accis på flytande bränslen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 102/5, Wideroos 102/5/1, Granvik 102/5/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om social kreditgivning, lag om ändring av socialvårdslagen samt lag om ändring av 3 § lagen om klients ställning och rättigheter inom socialvården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till. Ärendet bordlades vid riksdagens plenum i fredags.

Debatten fortsätter (PTK 102/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 102/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling och om ändring av 76 § läkemedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. Ärendet bordlades vid riksdagens plenum i fredags.

Debatten fortsätter (PTK 102/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och lagen om rehabiliteringspenning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 102/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 102/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Regeringens proposition om godkännande av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 155/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 156/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 102/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 157/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 102/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 158/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 102/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag och om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 159/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 70/2002 rd (Marjaana Koskinen /sd m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ändring av bonings- och hemortskraven samt dispensbestämmelserna i lagen om aktiebolag och vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 58/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Plenum avslutas kl. 19.54.